Списание Актив
 • Тема на броя:
  Особености при годишното приключване и данъчно облагане на ЕТ за 2009г. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ДДС за неприключилите към 31.12.2009 г. сделки и доставки. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО И ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪРХУ НЕНАЧИСЛЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ЕДНОСТРАННА ФОРМА. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • ЛИЦАТА,ПРОДАВАЩИ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ ТРЯББА ДА СА РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС И ДА ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИТНИЦАТА,А НЕ ОТ ОБЩИНАТА. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Мерки за интеграция на работното място след продължителен отпуск по майчинство и специални права по трудовото правоотношение на работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ". автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗДДФЛ ЗА 2010 ГОД. автор: Георги Петков

  Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ /ЗИДЗДДФЛ/ обн. ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 год., в сила от 1 януари 2010 год., са извършени редица промени, които са насочени главно към постигането на две основни цели. Едната от тях урежда установеното през 2009 год. противоречие между разпоредби в българското данъчно законодателство с правото на Европейския съюз /ЕС/. С другата се постига прецизиране на разпоредбите на ЗДДФЛ относно облагането на доходите на физическите лица. Най-важните от тези промени са следните: І. Въвеждане на минимален срок за притежаване на жилищен имот при облагането на доходите от прехвърляне на жилищен имот: С промяната на чл. 13, ал. 1, т. 1, буква "а" от ЗДДФЛ, в сила от 1 януари 2010 год., е въведен минимален срок за притежаване на недвижим жилищен имот от 3 години във връзка с необлагането на дохода от продажба или замяна на имота, който служи за задоволяване на жилищните нужди на лицето и неговото семейство. До 31 декември 2009 год. този доход е необлагаем независимо от продължителността на притежаване на недвижимия жилищен имот. Действалата разпоредба на закона до 31 декември 2009 год. позволяваше продажбата, от която доходът е необлагаем да се осъществи дори още в същият ден, в който е закупен имота. Това позволяваше разпоредбата да се използва с цел заобикаляне на данъчното облагане, независимо от установеното в закона изискване необлагането да се отнася само за доходи от сделки, които не са част от търговска дейност. Условието имотът да е притежаван определен брой години ще гарантира донякъде, че сделката е инцидентна и не може да се квалифицира като спекулативна или сключена с намерение да се избегне плащането на данъци. ІІ. Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на акции/дялове, придобити чрез апорт: В действалият до 31 декември ЗДДФЛ при определяне на облагаемия доход от продажба или замяна на акции или дялове, получени срещу направена непарична вноска, във всички случаи се приспадаше от непаричната вноска, вписана в акта за учредяване на търговско дружество, съответстваща на продадените или заменените дялове и акции. В тази връзка са направени две съществени изменения в ЗДДФЛ: 1. Изцяло е изменена ал. 2 към чл. 13 от ЗДДФЛ, като след промяната същата гласи следното: "Не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт." В старата редакция на чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ не се смяташе за доход също така полученото имущество под формата на дялове и акции за направени непарични вноски в търговско дружество. В чл. 13 от ЗДДФЛ е създадена нова ал. 4 със следното съдържание: "Не се определя данък към датата на придобиване на акции и дялове, които са получени срещу направени непарични вноски в търговски дружества." По този начин получените доходи от дялове и акции за направени непарични вноски в търговско дружество от 1 януари 2010 год. вече се третират като облагаеми доходи по смисъла на ЗДДФЛ, като данък не се начислява само към датата на тяхното придобиване за разлика от старата редакция, където тези дялове и акции, придобити чрез апорт, не се смятаха за доход по смисъла на ЗДДФЛ.

 • Обжалване по съдебен ред на актове на органи по приходите. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Промени от 1 януари 2010 г. в Наредба № Н- 8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • СЪБИРАНЕ НА НЕДОБРОСЪВЕСТНО ПОЛУЧЕНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА. автор: Ирена Ангелова

  Виж повече

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТЕЩИТЕ, ЗА КОИТО Е ВЪВЕДЕНО НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ "ИНДУСТРИЯ" И "УСЛУГИ". автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 3/3.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв