Списание Актив
 • Тема на броя:
  Особености при годишното приключване и данъчно облагане на ЕТ за 2009г. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ДДС за неприключилите към 31.12.2009 г. сделки и доставки. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО И ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪРХУ НЕНАЧИСЛЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ЕДНОСТРАННА ФОРМА. автор: д-р Иван Златков

  В националните счетоводни стандарти е предвидена възможност предприятията да изготвят отчета за приходите и разходите (ОПР) както в двустранна, така и в едностранна форма. Така, в т.17 на СС 1 Представяне на финансови отчети е определено, че формата на отчета за приходите и разходите е двустранна или едностранна. Двустранната форма на ОПР е определена в Приложение № 2, а едностранната форма - в приложение № 3 към СС 1. В преобладаващия брой случаи, обаче, предприятията, които на основание на член 22"б" от Закона за счетоводството са избрали и прилагат националните счетоводни стандарти като база за изготвяне и представяне на своите финансови отчети, отдават предпочитание на отчета за приходите и разходите в едностранна форма. Коя и причината? Най-вероятно недостатъчно познаване на правилата за изготвяне на отчет в едностранна форма и недостатъчна яснота на потребността от използването на тази форма. С настоящата разработка си поставяме за задача да изясним съдържанието и основните изисквания за изготвяне на ОПР в едностранна форма , както и да отговорим на въпроса: има ли смисъл да се приеме и прилага тази отметна форма (едностранната). В т. 11.2 на СС 1 се определя, че в едностранната форма на отчета за приходите и разходите, разходите се класифицират според тяхната функция. Отчетът за приходите и разходите има следната структура: 1. Нетни приходи от продажби; 2. Себестойност на продажбите (включително амортизации и обезценки); 3. Брутна печалба или загуба; 4.Разходи за продажби (включително амортизации и обезценки); 5. Административни разходи (включително амортизации и обезценки); 6.Други приходи;

 • ЛИЦАТА,ПРОДАВАЩИ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ ТРЯББА ДА СА РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС И ДА ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИТНИЦАТА,А НЕ ОТ ОБЩИНАТА. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Мерки за интеграция на работното място след продължителен отпуск по майчинство и специални права по трудовото правоотношение на работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ". автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗДДФЛ ЗА 2010 ГОД. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Обжалване по съдебен ред на актове на органи по приходите. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Промени от 1 януари 2010 г. в Наредба № Н- 8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • СЪБИРАНЕ НА НЕДОБРОСЪВЕСТНО ПОЛУЧЕНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА. автор: Ирена Ангелова

  Виж повече

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТЕЩИТЕ, ЗА КОИТО Е ВЪВЕДЕНО НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ "ИНДУСТРИЯ" И "УСЛУГИ". автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 3/3.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв