Списание Актив
 • Тема на броя:
  Особености при годишното приключване и данъчно облагане на ЕТ за 2009г. автор: Цветан Станкулов

  Годишното приключване и данъчно облагане на доходите на предприятията на едноличните търговци, реализирани от стопанска дейност се базира върху разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Обн. ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм. и доп. бр. 106/2008 г., в сила от 1 януари 2009 г.). Това се вижда най-добре от разпоредбата на ал. 1 от чл. 26, в който е постановено, че облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без неговото заличаване от търговския регистър. От съдържанието на тази разпоредба се разбира, че годишното приключване и данъчно облагане на предприятията на едноличните търговци за отчетения от стопански дейности облагаем доход и за 2009 г., се съпътства от следните специфични норми и свързаните с тях обстоятелства: 1. счетоводният финансов резултат на едноличните търговци (счетоводна печалба/загуба) се определя съгласно принципите на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти и се представя чрез информацията, съдържаща се в отчета за приходи и разходи за съответния период (Приложение № 3 или 4 към НСС 1 "Представяне на финансови отчети"); 2. счетоводният финансов резултат на едноличните търговци, оповестен чрез отчета за приходите и разходите се преобразува за целите на данъчното облагане по реда и при условията, предвидени в част втора на Закона за корпоративното подоходно облагане, което от своя страна означава, че: 2.1. счетоводният финансов резултат се редуцира за данъчни цели, като от него се изключват приходите и разходите, предвидени в табличната форма на справка № 1 от част V на приложение № 2 (образец 2021) към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. За пояснение, тази редукция на счетоводния финансов резултат е аналогична на редукцията, извършвана за данъчни цели от предприятията-юридически лица, на което в списанието е отделено необходимото внимание във връзка с определянето на дължимия за периода корпоративен данък. Във връзка с редукцията на счетоводния финансов резултат на едноличните търговци, който за отчетната година се облага с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси е важно да се привлече вниманието на счетоводните практики към една особеност, която има пряка връзка с годишното приключване и тяхното данъчно облагане. В такива случаи е наложително да се осчетоводяват приходите и разходите, свързани с осъществяването на дейностите, облагаеми с патентен данък, независимо че този данък се определя върху данъчна основа, която няма пряка връзка с базата, върху която се определя размера на дължимия за периода данък по общия ред на ЗДДФЛ. За илюстрация в това отношение се предлага следната ситуация: Предприятие на едноличен търговец извършва няколко различни дейности, общо от които оповестява в отчета за приходи и разходи за 2009 г. счетоводни приходи в размер 142 500 лв., съответно счетоводни разходи в размер 126 600 лв. През същата година предприятието се облага с патентен данък за дейност, посочена в т. 17 от приложение № 4 към глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси "Авторемонтни, автотенекеджииски, автобояджииски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства", от извършването на която дейност се отчитат приходи в размер 47 750 лв., съответно разходи в размер 44 300 лв.

 • ДДС за неприключилите към 31.12.2009 г. сделки и доставки. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО И ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪРХУ НЕНАЧИСЛЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ЕДНОСТРАННА ФОРМА. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • ЛИЦАТА,ПРОДАВАЩИ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ ТРЯББА ДА СА РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС И ДА ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИТНИЦАТА,А НЕ ОТ ОБЩИНАТА. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Мерки за интеграция на работното място след продължителен отпуск по майчинство и специални права по трудовото правоотношение на работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ". автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗДДФЛ ЗА 2010 ГОД. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Обжалване по съдебен ред на актове на органи по приходите. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Промени от 1 януари 2010 г. в Наредба № Н- 8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • СЪБИРАНЕ НА НЕДОБРОСЪВЕСТНО ПОЛУЧЕНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА. автор: Ирена Ангелова

  Виж повече

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТЕЩИТЕ, ЗА КОИТО Е ВЪВЕДЕНО НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ "ИНДУСТРИЯ" И "УСЛУГИ". автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 3/3.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв