Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. автор: Мария Стамболиева

  Социалната политика, която Министерството на труда и социалната политика следва, е съобразена с изискванията на Европейския съюз в областта на социалната закрила, борбата с бедността и социалната изолация. Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в общността. Съвременният подход в управлението на системата за социални услуги следва възприетия в държавите членки на ЕС модел и гарантира правото на достатъчно средства за покриване на основните потребности на различните социални групи в обществото. В тази връзка има набелязани конкретните действия, които Министерството на труда и социалната политика предприема, с цел създаване на справедлив социален ред. Конкретните приоритети са насочването на социалните услуги и грижи към най-уязвимите групи - възрастни, самотни хора, хора с увреждания, деца в риск, представители на етнически общности, преход от институционални грижи към услуги, които оставят човека в неговата общност и семейна среда. Акцентът е поставен върху разрастването на социални услуги, които се предоставят в общността, а именно: личен асистент, социален асистент, домашен помощник, дневни центрове, защитени жилища, центрове за социална рехабилитация и интеграция и др. Развитието на социалните услуги в специализираните институции е ориентирано по посока на използване капацитета на съществуващите такива чрез постепенното им трансформиране в дневни центрове, както и подобряване на тяхната материално-техническа база чрез реконструкция, обновяване и преоборудване. "Потребители на социални услуги" от една страна са лицата и семействата, които ползват социални услуги в общността и в специализирани институции, а от друга са лицата, които поради здравни, възрастови, социални и други, независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество или с помощта на задължените по закон да ги издържат лица, да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности.

 • Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя. автор Иван Минчев

  Виж повече

 • Едноличният собственик се осигурява като управител на фирмата само, когато му е определено възнаграждение за управлението.автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 от Архивното стопанство на НОИ и определяне на категорията труд за работа в ДСО "Дърводобив и строителство" Коми АССР автор: Грета Иванова

  Виж повече

 • Какви декларации подават самоосигуряващите се в териториалните дирекции на НАП във връзка с осигуряването си. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кой подлежи на регистрация като администратор на лични данни. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Нормативни парадокси при облагането на доходите от лихви по ЗДДФЛ. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСЕН ЛИСТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. автор: гл.ас.д-р Надежда Цветкова

  Виж повече

 • ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 г. автор:д-р Иван Златков

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СГРАДИ И ЗЕМИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • СЪСТАВЪТ И ОБХВАТЪТ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ РАЗШИРЯВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2010г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Търговските отстъпки при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

  Виж повече

Брой: 4/4.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв