Списание Актив

Брой: 4/4.2010

Основна тема: Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Теми на броя:

Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. автор: Мария Стамболиева

Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя. автор Иван Минчев

Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Едноличният собственик се осигурява като управител на фирмата само, когато му е определено възнаграждение за управлението.автор: Жанет Богомилова

Казус: Едноличен собственик на ЕООД съм, като едновременно с това работя в друго предприятие на трудов договор. По регистрация се водя управител на моето ЕООД. Как следва да се осигурявам с оглед разнопосочните разисквания по последните указания на Националната агенция по приходите през последните два месеца? Как ще ми се зачита осигурителния стаж? Има ли нещо ново и при здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица респ. управителите на търговски дружества? П. Иванов, гр. София Отговор: Следва да се осигурявате върху всички доходи от трудова дейност до достигане на максималния праг на дохода, върху, който се провежда осигуряването. За 2010 г. месечният максимален размер на осигурителния доход е определен на 2000 лв. По трудовия договор осигуряването би следвало да се провежда от работодателя по реда, предвиден в Кодекса за социално осигуряване за работниците и служителите. Като собственик и управител на ЕООД следва да се осигурявате социално отделно от това и според трудовата дейност, която извършвате в дружеството. Осигуряването Ви като собственик на търговско дружество зависи и от обстоятелството дали получавате или поне Ви е определено възнаграждение за тази трудова дейност. Ако работите като управител на дружеството срещу възнаграждение - ще се осигурявате по реда, предвиден в чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО за управителите на търговски дружества. В случай обаче, че не Ви се дължи възнаграждение като управител, ще се осигурявате като самоосигуряващо се лице - собственик на ЕООД по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО. Ако работите за дружеството като управител срещу възнаграждение и едновременно с това полагате личен труд в дружеството срещу възнаграждение, следва да се осигурявате и на двете основания. А ако полагате само личен труд в дружеството срещу възнаграждение - в ЕООД-то ще се осигурявате само на това основание. Във всички случаи месечният осигурителен доход, върху който сте осигурен социално общо заедно с възнаграждението, което Ви дължи другият работодател, при когото работите на основен трудов договор, не трябва да надхвърля 2000 лв. на месец за 2010 г.

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 от Архивното стопанство на НОИ и определяне на категорията труд за работа в ДСО "Дърводобив и строителство" Коми АССР автор: Грета Иванова

Какви декларации подават самоосигуряващите се в териториалните дирекции на НАП във връзка с осигуряването си. автор: Румяна Станчева

Кой подлежи на регистрация като администратор на лични данни. автор: Галина Николова

Нормативни парадокси при облагането на доходите от лихви по ЗДДФЛ. автор: Лиляна Панева

ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

ОСОБЕНОСТИ НА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСЕН ЛИСТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. автор: гл.ас.д-р Надежда Цветкова

ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 г. автор:д-р Иван Златков

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СГРАДИ И ЗЕМИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

СЪСТАВЪТ И ОБХВАТЪТ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ РАЗШИРЯВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2010г. автор: проф.Костадин Иванов

Търговските отстъпки при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв