Списание Актив

Брой: 4/4.2010

Основна тема: Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Теми на броя:

Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. автор: Мария Стамболиева

Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя. автор Иван Минчев

Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Едноличният собственик се осигурява като управител на фирмата само, когато му е определено възнаграждение за управлението.автор: Жанет Богомилова

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 от Архивното стопанство на НОИ и определяне на категорията труд за работа в ДСО "Дърводобив и строителство" Коми АССР автор: Грета Иванова

На 3 декември 1967 г. е подписана спогодба между съветската страна и България за организиране на съвместен дърводобив в Република Коми АССР. На 8 февруари 1968 г. в Усогорск (несъществуващо още като селище място) пристига първата група български строители. Поетапно в тайгата се изграждат четири селища - Усогорск, Междуреченск, Горни Мезен и Благоево и съответно, четири горскопромишлени предприятия (ГПП) със същите наименования. ДСО "Дърводобив и строителство" е развивало дейностите по дърводобив и строителство в Коми АССР до 1992 г. (като масовост), но същите са приключили окончателно през 1994 г. За повишаване стимулите на българските работници и специалисти, участващи в изграждането на мощности за енергийни ресурси и суровини и в дърводобива в СССР, с § 1 от ПЗР на Постановление № 22 от 24.06.1983 г. на МС (Обн., ДВ, бр. 55 от 15.07.1983 г.), в отм. ПКТП са създадени разпоредбите на т. 6а и т. 30а, със следните текстове: - т. 6а от отм. ПКТП (Нова, в сила от 19.07.1983 г.) Работници и специалисти, заети непосредствено в сечта, товаренето и превоза на цели стъбла, в разкрояването на дървесината и в строителството на горски пътища само за времето, когато са работили в Коми АССР. - т. 30а от отм. ПКТП (Нова, в сила от 19.07.1983 г.) Всички работници и специалисти в строителството в СССР и дърводобива и строителството в Коми АССР, непосочени в точка 6а на раздел първи. По повод цитираното постановление е съставен списък с професии и длъжности по т. 6а от отм. ПКТП, одобрен от бившето Министерство на труда и социалните грижи. Списъкът не е със задължителен, а с указателен характер, тъй като текста на разпоредбата не го изисква и в нея не са посочени конкретни професии и длъжности. През 1991 г. в списъка е направено допълнение на длъжности на "специалисти" с оглед внасяне на повече яснота по прилагането на действащата от 19.07.1983 г. разпоредба на т. 6а от отм. ПКТП.

Какви декларации подават самоосигуряващите се в териториалните дирекции на НАП във връзка с осигуряването си. автор: Румяна Станчева

Кой подлежи на регистрация като администратор на лични данни. автор: Галина Николова

Нормативни парадокси при облагането на доходите от лихви по ЗДДФЛ. автор: Лиляна Панева

ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

ОСОБЕНОСТИ НА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСЕН ЛИСТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. автор: гл.ас.д-р Надежда Цветкова

ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 г. автор:д-р Иван Златков

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СГРАДИ И ЗЕМИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

СЪСТАВЪТ И ОБХВАТЪТ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ РАЗШИРЯВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2010г. автор: проф.Костадин Иванов

Търговските отстъпки при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв