Списание Актив

Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. автор: Мария Стамболиева

Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя. автор Иван Минчев

Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Едноличният собственик се осигурява като управител на фирмата само, когато му е определено възнаграждение за управлението.автор: Жанет Богомилова

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 от Архивното стопанство на НОИ и определяне на категорията труд за работа в ДСО "Дърводобив и строителство" Коми АССР автор: Грета Иванова

Какви декларации подават самоосигуряващите се в териториалните дирекции на НАП във връзка с осигуряването си. автор: Румяна Станчева

Съгласно чл. 5, ал. 2 от КСО самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Самоосигуряващите се упражняват трудовата дейност на свой риск и за своя сметка. На задължително осигуряване с осигурителни вноски изцяло за своя сметка подлежат лицата, определени в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и чл.4а от Кодекса за социално осигуряване По реда на чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО се осигуряват: - регистрираните като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; - упражняващите трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; - регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. За периода, през който извършват дейността, тези лица подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, а родените след 31 декември 1959 г. и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд. На основание чл. 4, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване те по свое желание могат да се осигуряват и за фонд "Общо заболяване и майчинство". Във връзка с установяване на периода, за който тези лица подлежат на задължително осигуряване и избора на обхват на осигуряването те трябва да декларират някои обстоятелства в компетентната териториална дирекция на НАП, по реда, определен в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица задължението за осигуряване на самоосигуряващите се по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. На основание чл. 1, ал. 2 от наредбата самоосигуряващите се декларират започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която са регистрирани с декларация, по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите /НАП/. Декларацията, подписана от самоосигуряващото се лице се подава в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Компетентна териториална дирекция за физическите лица включително за едноличните търговци е териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето. Пропускането на 7-дневния срок е адмистративно нарушение, което се наказва с глоба.

Кой подлежи на регистрация като администратор на лични данни. автор: Галина Николова

Нормативни парадокси при облагането на доходите от лихви по ЗДДФЛ. автор: Лиляна Панева

ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

ОСОБЕНОСТИ НА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСЕН ЛИСТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. автор: гл.ас.д-р Надежда Цветкова

ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 г. автор:д-р Иван Златков

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СГРАДИ И ЗЕМИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

СЪСТАВЪТ И ОБХВАТЪТ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ РАЗШИРЯВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2010г. автор: проф.Костадин Иванов

Търговските отстъпки при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

Основна тема: Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Брой: 4/4.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58804 лв
1 GBP = 2.24292 лв