Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя. автор Иван Минчев

  Виж повече

 • Едноличният собственик се осигурява като управител на фирмата само, когато му е определено възнаграждение за управлението.автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 от Архивното стопанство на НОИ и определяне на категорията труд за работа в ДСО "Дърводобив и строителство" Коми АССР автор: Грета Иванова

  Виж повече

 • Какви декларации подават самоосигуряващите се в териториалните дирекции на НАП във връзка с осигуряването си. автор: Румяна Станчева

  Съгласно чл. 5, ал. 2 от КСО самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Самоосигуряващите се упражняват трудовата дейност на свой риск и за своя сметка. На задължително осигуряване с осигурителни вноски изцяло за своя сметка подлежат лицата, определени в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и чл.4а от Кодекса за социално осигуряване По реда на чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО се осигуряват: - регистрираните като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; - упражняващите трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; - регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. За периода, през който извършват дейността, тези лица подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, а родените след 31 декември 1959 г. и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд. На основание чл. 4, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване те по свое желание могат да се осигуряват и за фонд "Общо заболяване и майчинство". Във връзка с установяване на периода, за който тези лица подлежат на задължително осигуряване и избора на обхват на осигуряването те трябва да декларират някои обстоятелства в компетентната териториална дирекция на НАП, по реда, определен в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица задължението за осигуряване на самоосигуряващите се по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. На основание чл. 1, ал. 2 от наредбата самоосигуряващите се декларират започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която са регистрирани с декларация, по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите /НАП/. Декларацията, подписана от самоосигуряващото се лице се подава в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Компетентна териториална дирекция за физическите лица включително за едноличните търговци е териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето. Пропускането на 7-дневния срок е адмистративно нарушение, което се наказва с глоба.

 • Кой подлежи на регистрация като администратор на лични данни. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Нормативни парадокси при облагането на доходите от лихви по ЗДДФЛ. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСЕН ЛИСТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. автор: гл.ас.д-р Надежда Цветкова

  Виж повече

 • ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 г. автор:д-р Иван Златков

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СГРАДИ И ЗЕМИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • СЪСТАВЪТ И ОБХВАТЪТ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ РАЗШИРЯВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2010г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Търговските отстъпки при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

  Виж повече

Брой: 4/4.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв