Списание Актив

Брой: 4/4.2010

Основна тема: Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Теми на броя:

Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. автор: Мария Стамболиева

Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя. автор Иван Минчев

Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Едноличният собственик се осигурява като управител на фирмата само, когато му е определено възнаграждение за управлението.автор: Жанет Богомилова

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 от Архивното стопанство на НОИ и определяне на категорията труд за работа в ДСО "Дърводобив и строителство" Коми АССР автор: Грета Иванова

Какви декларации подават самоосигуряващите се в териториалните дирекции на НАП във връзка с осигуряването си. автор: Румяна Станчева

Кой подлежи на регистрация като администратор на лични данни. автор: Галина Николова

Нормативни парадокси при облагането на доходите от лихви по ЗДДФЛ. автор: Лиляна Панева

За физическите лица ( включително ЕТ) , които в декларациите си за 2009 г. са посочили непогасени остатъци за предоставени от тях заеми през годината или през някоя от предшестващите я пет години, са възможни допълнителни данъчни изненади. Те може да засегнат лицата, които в декларациите си за съответните години не са обявили доходи от лихви за дадените на заем парични средства. Изненадата се състои в това, че съгласно действащото законодателство по въпроса те би следвало да декларират такива доходи дори тогава, когато заемите им са безлихвени. Възможността да се изисква деклариране и облагане на доход, който в действителност не е получен, на пръв поглед изглежда напълно абсурдна. В същото време действащите нормативни разпоредби относно данъчното третиране на доходите от лихви на физически лица, предоставили безлихвени парични заеми, сочат недвусмислено че това изискване е законосъобразно. Основание за такова заключение дават следните нормативни разпоредби: 1. доходите от лихви на лицата, подлежащи на облагане по реда на ЗДДФЛ, за предоставени от тях парични заеми на други физически и/или юридически лица не попадат в обхвата на необлагаемите им доходи. Не подлежат на облагане само техните доходи от лихви, получени по сделките, регламентирани в чл.13, ал. 1, т. 8, 9 и 10 от закона, в т.ч. лихвите по депозити в наши и чуждестранни търговски банки и клонове, установени у нас, в държави членки на ЕС, или в държава- страна по Споразумението за ЕИП, лихвите по държавни, общински и корпоративни облигации, и лихвите по съдебни вземания, които не подлежат на облагане. Следователно физическите лица, предоставили парични средства на заем, формират облагаем доход от лихви, който подлежи на деклариране и облагане. На практика това означава, че, ако в Таблица 2 - "Справка за непогасената част от парични заеми" от част VІІ на годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ за 2009 г. са декларирани непогасени остатъци от заеми, предоставени през годината или в предходните пет години, то в зависимост от конкретните обстоятелства лицата би следвало в годишните си декларации за тези години да са декларирани и доходи от лихви. На такова деклариране подлежат и доходите от лихви, получени от заемателите на средствата, непогасените остатъци на които са декларирани в Таблица 4 - от част VІІ на годишната им данъчна декларация. 2. разпоредбата на чл. 77 от ЗДДФЛ, според която (казано най- общо) при определяне на данъчните задължения на физическите лица във връзка със сделки, сключени при условия, които се отклоняват от пазарните, се прилагат разпоредбите за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане на ЗКПО. Съответната разпоредба на чл.16, ал. 2, т. 3 от ЗКПО квалифицира като "отклонение от данъчно облагане" получаването или предоставянето на кредити с лихвен процент, отличаващ се от размера на пазарната лихва към момента на сключване на сделката, включително в случаите на безлихвени заеми или друга временна безвъзмездна помощ, както и опрощаването на кредити или изплащането за своя сметка на кредити, несвързани с дейността.

ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

ОСОБЕНОСТИ НА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСЕН ЛИСТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. автор: гл.ас.д-р Надежда Цветкова

ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 г. автор:д-р Иван Златков

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СГРАДИ И ЗЕМИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

СЪСТАВЪТ И ОБХВАТЪТ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ РАЗШИРЯВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2010г. автор: проф.Костадин Иванов

Търговските отстъпки при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59594 лв
1 GBP = 2.21335 лв