Списание Актив

Брой: 4/4.2010

Основна тема: Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Теми на броя:

Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. автор: Мария Стамболиева

Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя. автор Иван Минчев

Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Едноличният собственик се осигурява като управител на фирмата само, когато му е определено възнаграждение за управлението.автор: Жанет Богомилова

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 от Архивното стопанство на НОИ и определяне на категорията труд за работа в ДСО "Дърводобив и строителство" Коми АССР автор: Грета Иванова

Какви декларации подават самоосигуряващите се в териториалните дирекции на НАП във връзка с осигуряването си. автор: Румяна Станчева

Кой подлежи на регистрация като администратор на лични данни. автор: Галина Николова

Нормативни парадокси при облагането на доходите от лихви по ЗДДФЛ. автор: Лиляна Панева

ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

ОСОБЕНОСТИ НА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСЕН ЛИСТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. автор: гл.ас.д-р Надежда Цветкова

ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 г. автор:д-р Иван Златков

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СГРАДИ И ЗЕМИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

СЪСТАВЪТ И ОБХВАТЪТ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ РАЗШИРЯВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2010г. автор: проф.Костадин Иванов

Търговските отстъпки при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

Данъкът върху добавената стойност се определя, като данъчната основа се умножи по процента на данъчната ставка. Данъчната основа е стойността, върху която се начислява данъкът, се определя на база сумата, дължима на доставчика от получателя, увеличена и намалена със сумите, посочени в чл. 26 на ЗДДС. Данъчната основа се увеличава с данъците и таксите, дължими за доставката, субсидиите (финансиранията), пряко свързани с доставката, получените от доставката, съпътстващата разходи като комисионни, опаковане, транспорт и застраховки, начислени от доставчика на получателя. Данъчната основа, върху която се начислява ДДС, се намалява със сумата на търговската отстъпка, отбива или рабата, ако те се предоставят на получателя на датата на възникване на данъчното събитие. Изключение правят случаите, когато се извършват доставките на стоки по чл. 23 от Закона за тютюна и тютюневите изделия. При тях търговската отстъпка се включва в данъчната основа независимо от датата на представянето й. Какво да разбираме под търговската отстъпка, отбивка или рабат? Според речника по пазарна икономика на ИК "Люрен" от 1992 г. търговската отстъпка, надбавка и надценка е отбив или добавка към цената на стоката за покриване на разходите за стоковото обръщение и за обезпечаване на печалба на търговците и търговските организации. Те са елемент на цената и ценообразуването (стр. 179). В същия речник отбивът е определен като намаление на договорената цена, което се прави на купувача за констатирани недостатъци в качеството на една стока (стр. 110). В практиката често пъти отбивът представлява и намаление на цената при купуване на по-големи количества от стоката, както и при предсрочно плащане на стойността й. Рабат означава намаление, отбив, отстъпка. Законосъобразното определяне на данъчната основа е гаранция за правилното начисляване на ДДС. Търговската отстъпка, отбивът или рабата са важен елемент на данъчната основа. Необходимо е да се спазват установените правила за тяхното определяне и ползване при облагането: - Търговските отстъпки и отбивките трябва да са свързани с предмета на доставката, по повод на която се предоставят. Ако това условие не е налице, доставчикът няма право да намалява данъчната основа при облагането. Стоките или услугите са свързани с предмета на доставката, ако са същия вид или са предназначени за реклама, тестване, съпътстват или улесняват употребата на предоставената стока или услуга. - За да се ползват като намаление на данъчната основа, търговската отстъпка и отбивът трябва да се предоставят на датата на възникване на данъчното събитие. Не се допуска ползването им след тази дата. Това означава също, че нормативните разпоредби не допускат коригиране на търговската отстъпка и отбива чрез дебитни данъчни известия. При предоставяне на търговската отстъпка след датата на възникване на данъчното събитие нейната стойност се включва в данъчната основа на доставката и се облага с ДДС на общо основание.

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59594 лв
1 GBP = 2.21335 лв