Списание Актив

Брой: 4/4.2010

Основна тема: Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Теми на броя:

Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. автор: Мария Стамболиева

Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя. автор Иван Минчев

Освен прехвърлянето на правото на собственост върху вещ, Законът за данък върху добавената стойност (ЗДДС) приравнява на доставка на стока и някои други събития. При тях изобщо не е налице прехвърляне на правото на собственост върху стока или то ще се извърши в бъдеще време. Въпреки това законодателят е определил, че в такива случаи данъчното събитие възниква на датата на фактическото предоставяне на стоката - това се вижда от нормата на чл. 25, ал. 3, т. 1 ЗДДС. Става въпрос основно за фактическо предоставяне на стока: ў по договор (за продажба), в който е предвидено прехвърляне на право на собственост върху нея под отлагателно условие или срок (чл. 6, ал. 2, т. 2 ЗДДС); ў по договор за лизинг, който изрично предвижда прехвърляне на правото на собственост върху стоката (чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона); ў на лице, което по отношение на предоставената стока действа от свое име и за чужда сметка (чл. 6, ал. 2, т. 4 ЗДДС). Такива например са комисионните и консигнационните договори. В практиката често има случаи, в които всеки един от тези договори може да бъде развален. Но тъй като за целите на ДДС данъчното събитие е възникнало още при предаването на стоката от доставчика на получателя, към момента на развалянето на договора вече има начислен данък и то върху цялата стойност на стоката, което обаче стойностно не съответства на реалното изпълнение по договора. В следващите редове ще разгледаме начина, по който трябва да се третира, от гледна точка на ДДС, развалянето на договори за продажба, в които е предвидено прехвърляне на право на собственост върху стоката под отлагателно условие или срок, както и на договори за лизинг, които не съдържат опция, а изрично предвиждат прехвърляне на собствеността върху вещта, която е обект на лизинговия договор. 1. Типичен пример за доставка по чл. 6, ал. 2, т. 2 ЗДДС е договорът за продажба на стока на изплащане с клауза за отлагане прехвърлянето на собствеността до изплащането на последната вноска. При него със самото предаване на стоките от продавач на купувач последният (все още) не става собственик на дадените му вещи. Въпреки това обаче възниква доставка на стоки, от гледна точка на данъчния закон. И продавачът е длъжен да начисли ДДС върху цялата договорена цена наведнъж, независимо че ще я получава впоследствие, и то на части (обикновено на равни месечни вноски). Не е необичайно такъв договор за продажба впоследствие да бъде развален, например защото купувачът не плаща дължимите вноски. Според чл. 335, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 206, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), неплащането на вноски, които не надвишават една пета част от цената на стоката, не е основание за разваляне на договора за продажба на изплащане. Ако обаче неплатените вноски превишат посочената стойност, продавачът има право да иска разваляне на договора. В такъв случай купувачът следва да върне вещта на продавача и да получи обратно платеното по договора, т.е. развалянето на такъв вид договори има обратно действие. Продавачът, от своя страна, не може да претендира неплатените вноски, но има право, тъй като договорът е развален поради неизпълнение от страна на купувача, да иска възнаграждение за ползването на вещта от купувача, а също така и обезщетение за неизпълнението на договора (чл. 305, ал. 3 ТЗ и чл. 206, ал. 2 ЗЗД). Възнаграждението следва да е равно на цената, която продавачът като собственик на вещта би получил, ако бе отдавал същата под наем. Логично е то да е по-малко от цената, определена в договора за продажба на изплащане, при което положение може да се получи така, че ДДС да е начислен върху стойност, превишаваща реално дължимата сума по сделката.

Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Едноличният собственик се осигурява като управител на фирмата само, когато му е определено възнаграждение за управлението.автор: Жанет Богомилова

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 от Архивното стопанство на НОИ и определяне на категорията труд за работа в ДСО "Дърводобив и строителство" Коми АССР автор: Грета Иванова

Какви декларации подават самоосигуряващите се в териториалните дирекции на НАП във връзка с осигуряването си. автор: Румяна Станчева

Кой подлежи на регистрация като администратор на лични данни. автор: Галина Николова

Нормативни парадокси при облагането на доходите от лихви по ЗДДФЛ. автор: Лиляна Панева

ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

ОСОБЕНОСТИ НА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСЕН ЛИСТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. автор: гл.ас.д-р Надежда Цветкова

ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 г. автор:д-р Иван Златков

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СГРАДИ И ЗЕМИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

СЪСТАВЪТ И ОБХВАТЪТ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ РАЗШИРЯВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2010г. автор: проф.Костадин Иванов

Търговските отстъпки при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв