Списание Актив

Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. автор: Мария Стамболиева

Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя. автор Иван Минчев

Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Едноличният собственик се осигурява като управител на фирмата само, когато му е определено възнаграждение за управлението.автор: Жанет Богомилова

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 от Архивното стопанство на НОИ и определяне на категорията труд за работа в ДСО "Дърводобив и строителство" Коми АССР автор: Грета Иванова

Какви декларации подават самоосигуряващите се в териториалните дирекции на НАП във връзка с осигуряването си. автор: Румяна Станчева

Кой подлежи на регистрация като администратор на лични данни. автор: Галина Николова

Нормативни парадокси при облагането на доходите от лихви по ЗДДФЛ. автор: Лиляна Панева

ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

В условията на всеобща икономическа и финансова криза е особено актуална тематиката, свързана с преструктурирането на националното стопанство като цяло, включително прекратяването и за съжаление ликвидацията на отделни дружества или кооперации. При такива ситуации е важно да се организира по подобаващ начин работата и действията на мениджърските екипи и най-вече на счетоводните практики, за да се приключат своевременно счетоводните сметки на прекратяващото се, респективно на ликвидиращото се предприятие и се формира коректен данъчен финансов резултат за последния данъчен период на такова предприятие. В счетоводен аспект тези действия ще се определят в съответствие с правилата и подходите, формулирани в Закона за счетоводството и приложимите Национални счетоводни стандарти за малки и средни предприятия съответно на приложимите Международни счетоводни стандарти. Във фискален аспект усилията трябва да се насочат към коректна данъчна трактовка на ефектите (печалби/загуби), възникнали и отчетени от търговските дружества и кооперации в годината на тяхното прекратяване, със или без ликвидация, за което съществена роля играят специфичните нормативни състави на Закона за корпоративното подоходно облагане в съответствие с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Търговския закон и Закона за кооперациите. Поради наложилата се ситуация настоящата разработка си поставя за задача да насочи вниманието на счетоводните практики на прекратяващите се предприятия към по-съществените разпоредби на действащото законодателство, които определят тяхното поведение и действия в тази нестандартна среда. ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО И ЛИКВИДАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ В предварителен план ще е полезно за практически цели да се припомнят някои текстове на Търговския закон и Закона за кооперациите, които имат пряка връзка с приложимостта на разпоредбите от глава двадесет и първа на материалния данъчен закон. В този смисъл по-съществено значение имат някои от разпоредбите, съдържащи се във : I. дял трети от Търговския закон, отнасящ се за прекратяване на търговски дружества. За нуждите на практиките, които ще извършват прекратяване и ликвидация на търговски дружества е важно да се съблюдават и изпълняват съответните разпоредби на Търговския закон, в които са определени редът и условията, които предопределят прекратяването на различните категории стопански субекти, каквито са: 1. прекратяване на дружества с ограничена отговорност (ООД). В тази връзка е необходимо да се насочи вниманието към следните специфични разпоредби на Търговския закон: 1.1. разпоредбата на чл. 154, според която дружеството с ограничена отговорност се прекратява: с изтичане на срока, определен в дружествения договор; по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство; чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност; при обявяване в несъстоятелност; по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи.

ОСОБЕНОСТИ НА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСЕН ЛИСТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. автор: гл.ас.д-р Надежда Цветкова

ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 г. автор:д-р Иван Златков

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СГРАДИ И ЗЕМИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

СЪСТАВЪТ И ОБХВАТЪТ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ РАЗШИРЯВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2010г. автор: проф.Костадин Иванов

Търговските отстъпки при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

Основна тема: Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 4/4.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58998 лв
1 GBP = 2.21616 лв