Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя. автор Иван Минчев

  Виж повече

 • Едноличният собственик се осигурява като управител на фирмата само, когато му е определено възнаграждение за управлението.автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 от Архивното стопанство на НОИ и определяне на категорията труд за работа в ДСО "Дърводобив и строителство" Коми АССР автор: Грета Иванова

  Виж повече

 • Какви декларации подават самоосигуряващите се в териториалните дирекции на НАП във връзка с осигуряването си. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кой подлежи на регистрация като администратор на лични данни. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Нормативни парадокси при облагането на доходите от лихви по ЗДДФЛ. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  В условията на всеобща икономическа и финансова криза е особено актуална тематиката, свързана с преструктурирането на националното стопанство като цяло, включително прекратяването и за съжаление ликвидацията на отделни дружества или кооперации. При такива ситуации е важно да се организира по подобаващ начин работата и действията на мениджърските екипи и най-вече на счетоводните практики, за да се приключат своевременно счетоводните сметки на прекратяващото се, респективно на ликвидиращото се предприятие и се формира коректен данъчен финансов резултат за последния данъчен период на такова предприятие. В счетоводен аспект тези действия ще се определят в съответствие с правилата и подходите, формулирани в Закона за счетоводството и приложимите Национални счетоводни стандарти за малки и средни предприятия съответно на приложимите Международни счетоводни стандарти. Във фискален аспект усилията трябва да се насочат към коректна данъчна трактовка на ефектите (печалби/загуби), възникнали и отчетени от търговските дружества и кооперации в годината на тяхното прекратяване, със или без ликвидация, за което съществена роля играят специфичните нормативни състави на Закона за корпоративното подоходно облагане в съответствие с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Търговския закон и Закона за кооперациите. Поради наложилата се ситуация настоящата разработка си поставя за задача да насочи вниманието на счетоводните практики на прекратяващите се предприятия към по-съществените разпоредби на действащото законодателство, които определят тяхното поведение и действия в тази нестандартна среда. ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО И ЛИКВИДАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ В предварителен план ще е полезно за практически цели да се припомнят някои текстове на Търговския закон и Закона за кооперациите, които имат пряка връзка с приложимостта на разпоредбите от глава двадесет и първа на материалния данъчен закон. В този смисъл по-съществено значение имат някои от разпоредбите, съдържащи се във : I. дял трети от Търговския закон, отнасящ се за прекратяване на търговски дружества. За нуждите на практиките, които ще извършват прекратяване и ликвидация на търговски дружества е важно да се съблюдават и изпълняват съответните разпоредби на Търговския закон, в които са определени редът и условията, които предопределят прекратяването на различните категории стопански субекти, каквито са: 1. прекратяване на дружества с ограничена отговорност (ООД). В тази връзка е необходимо да се насочи вниманието към следните специфични разпоредби на Търговския закон: 1.1. разпоредбата на чл. 154, според която дружеството с ограничена отговорност се прекратява: с изтичане на срока, определен в дружествения договор; по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство; чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност; при обявяване в несъстоятелност; по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи.

 • ОСОБЕНОСТИ НА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСЕН ЛИСТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. автор: гл.ас.д-р Надежда Цветкова

  Виж повече

 • ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 г. автор:д-р Иван Златков

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СГРАДИ И ЗЕМИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • СЪСТАВЪТ И ОБХВАТЪТ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ РАЗШИРЯВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2010г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Търговските отстъпки при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

  Виж повече

Брой: 4/4.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв