Списание Актив

Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. автор: Мария Стамболиева

Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя. автор Иван Минчев

Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Едноличният собственик се осигурява като управител на фирмата само, когато му е определено възнаграждение за управлението.автор: Жанет Богомилова

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 от Архивното стопанство на НОИ и определяне на категорията труд за работа в ДСО "Дърводобив и строителство" Коми АССР автор: Грета Иванова

Какви декларации подават самоосигуряващите се в териториалните дирекции на НАП във връзка с осигуряването си. автор: Румяна Станчева

Кой подлежи на регистрация като администратор на лични данни. автор: Галина Николова

Нормативни парадокси при облагането на доходите от лихви по ЗДДФЛ. автор: Лиляна Панева

ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

ОСОБЕНОСТИ НА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСЕН ЛИСТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. автор: гл.ас.д-р Надежда Цветкова

ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 г. автор:д-р Иван Златков

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СГРАДИ И ЗЕМИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

СЪСТАВЪТ И ОБХВАТЪТ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ РАЗШИРЯВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2010г. автор: проф.Костадин Иванов

През последните години съставът и обхватът на трудовите правоотношения се разширява.Последното разширение е в сила от 1 януари 2010 г. и е прието със ЗИД на ЗДДФЛ /ДВ,бр.95 от 1 декември 2009 г./ В § 1,т.26 от ДР на ЗДДФЛ се посочва конкретно и изчерпателно съставът и обхватът на трудовите правоотношения.Те са дефинирани в следните осем вида: 1.Правоотношения на работодателите с работници и служители по Кодекса на труда. Трябва да се има предвид,че съгласно т.27 от ДР на ЗДДФЛ работодател е : - всяко местно лице и всяко чуждестранно лице,извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, - и всяко търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице. 2.Правоотношенията с държавни служители и правоотношенията между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна и служителите в съответните министерства - от друга. 3.Правоотношенията с членовете на Висшия съдебен съвет,главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Трудови са и правоотношенията със съдиите,прокурорите,следователите,административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт,държавните.Такива са и правоотношенията с държавните съдебни изпълнители,съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт,както и правоотношенията по Закона за Конституционен съд. 4.Правоотношенията между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - една страна, и нейните /неговите/ служители с духовно звание - от друга страна. 5.Правоотношенията с лица,получаващи доходи от длъжности,които са изборни по силата на закон. 6.Правоотношенията,свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице,когато трудът се полага на територията на страната,както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице,когато трудът се полага извън територията на страната. 7.До края на 2007 г.трудовите правоотношения се изразяваха в посочените шест вида От 1 януари 2008 г. трудовите правоотношения са разширени. В тях се включват вече два нови компонента /ДВ,бр.113 от 2007 г ./ : -правоотношенията между работодател и българско или чуждестранно физическо лице,когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между работодателя и трето лице; -правоотношенията по договор за управление и контрол,включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятията Тези правоотношения до 31 декември 2007 г.се третираха като облигационни.Доходите,който физическите лица получаваха по договор за управление и контрол включително и доходите като членове на управителни и контролни органи на предприятията се намаляваха с нормативно признати разходи / първоначално с 20 на сто,а след това с 10 на сто/ и остатъкът се облагаше с данък.

Търговските отстъпки при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

Основна тема: Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 4/4.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59192 лв
1 GBP = 2.23771 лв