Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя. автор Иван Минчев

  Виж повече

 • Едноличният собственик се осигурява като управител на фирмата само, когато му е определено възнаграждение за управлението.автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 от Архивното стопанство на НОИ и определяне на категорията труд за работа в ДСО "Дърводобив и строителство" Коми АССР автор: Грета Иванова

  Виж повече

 • Какви декларации подават самоосигуряващите се в териториалните дирекции на НАП във връзка с осигуряването си. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кой подлежи на регистрация като администратор на лични данни. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Нормативни парадокси при облагането на доходите от лихви по ЗДДФЛ. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСЕН ЛИСТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. автор: гл.ас.д-р Надежда Цветкова

  Виж повече

 • ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 г. автор:д-р Иван Златков

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СГРАДИ И ЗЕМИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • СЪСТАВЪТ И ОБХВАТЪТ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ РАЗШИРЯВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2010г. автор: проф.Костадин Иванов

  През последните години съставът и обхватът на трудовите правоотношения се разширява.Последното разширение е в сила от 1 януари 2010 г. и е прието със ЗИД на ЗДДФЛ /ДВ,бр.95 от 1 декември 2009 г./ В § 1,т.26 от ДР на ЗДДФЛ се посочва конкретно и изчерпателно съставът и обхватът на трудовите правоотношения.Те са дефинирани в следните осем вида: 1.Правоотношения на работодателите с работници и служители по Кодекса на труда. Трябва да се има предвид,че съгласно т.27 от ДР на ЗДДФЛ работодател е : - всяко местно лице и всяко чуждестранно лице,извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, - и всяко търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице. 2.Правоотношенията с държавни служители и правоотношенията между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна и служителите в съответните министерства - от друга. 3.Правоотношенията с членовете на Висшия съдебен съвет,главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Трудови са и правоотношенията със съдиите,прокурорите,следователите,административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт,държавните.Такива са и правоотношенията с държавните съдебни изпълнители,съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт,както и правоотношенията по Закона за Конституционен съд. 4.Правоотношенията между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - една страна, и нейните /неговите/ служители с духовно звание - от друга страна. 5.Правоотношенията с лица,получаващи доходи от длъжности,които са изборни по силата на закон. 6.Правоотношенията,свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице,когато трудът се полага на територията на страната,както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице,когато трудът се полага извън територията на страната. 7.До края на 2007 г.трудовите правоотношения се изразяваха в посочените шест вида От 1 януари 2008 г. трудовите правоотношения са разширени. В тях се включват вече два нови компонента /ДВ,бр.113 от 2007 г ./ : -правоотношенията между работодател и българско или чуждестранно физическо лице,когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между работодателя и трето лице; -правоотношенията по договор за управление и контрол,включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятията Тези правоотношения до 31 декември 2007 г.се третираха като облигационни.Доходите,който физическите лица получаваха по договор за управление и контрол включително и доходите като членове на управителни и контролни органи на предприятията се намаляваха с нормативно признати разходи / първоначално с 20 на сто,а след това с 10 на сто/ и остатъкът се облагаше с данък.

 • Търговските отстъпки при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

  Виж повече

Брой: 4/4.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв