Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя. автор Иван Минчев

  Виж повече

 • Едноличният собственик се осигурява като управител на фирмата само, когато му е определено възнаграждение за управлението.автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 от Архивното стопанство на НОИ и определяне на категорията труд за работа в ДСО "Дърводобив и строителство" Коми АССР автор: Грета Иванова

  Виж повече

 • Какви декларации подават самоосигуряващите се в териториалните дирекции на НАП във връзка с осигуряването си. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кой подлежи на регистрация като администратор на лични данни. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Нормативни парадокси при облагането на доходите от лихви по ЗДДФЛ. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСЕН ЛИСТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. автор: гл.ас.д-р Надежда Цветкова

  В последните няколко години се срещат научни публикации предимно за одит, инспекция и ревизия и по-малко за инвентаризация. Счита се, че няма кой знае какви трудности при нейното провеждане, отчитане и съставяне на документите. Въпреки това длъжностните лица, които са обект на проверка, не винаги познават тези аспекти, както и ползването на въпросен лист при инвентаризация. В тази връзка широката аудитория от икономисти, счетоводители, специалисти и длъжностни лица следва да познават инвентаризацията като специфичен способ на контрол и заедно с това попълването и особеностите на въпросния лист. Това е продиктувано от факта, че в практиката те често извършват или участват в инвентаризации, проверяват състоянието на наличните стоки, суровини, материали, активи и много други обекти на отчитане, които подлежат на инвентаризиране по изискванията на Закона за счетоводството. От тази позиция проблематиката, свързана с инвентаризацията е специфична материя и дискусионна при съвременните условия на глобална финансова криза. Инвентаризацията може да се разглежда като практическа дейност, при която се измерват, претеглят, преброяват и описват различни стоки, суровини, материали, продукция и други към определен отчетен период. Проверяващите имат право на свободен достъп до служебните помещения на организацията. Заедно с това те могат да проверяват активите и пасивите, изградената счетоводна система и документите. Специфичното е, че те прекратяват достъпа на материално-отговорните лица до складовете чрез тяхното запечатване. Това се извършва в задължителното присъствие на длъжностно лице от обекта. Сериозният подход към тяхното инвентаризиране е съществена предпоставка за правилно извършена инвентаризация. Внимателно трябва да се инвентаризира всичко онова, което се съхранява в склада.

 • ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 г. автор:д-р Иван Златков

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СГРАДИ И ЗЕМИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • СЪСТАВЪТ И ОБХВАТЪТ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ РАЗШИРЯВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2010г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Търговските отстъпки при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

  Виж повече

Брой: 4/4.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв