Списание Актив

Брой: 4/4.2010

Основна тема: Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Теми на броя:

Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. автор: Мария Стамболиева

Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя. автор Иван Минчев

Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Едноличният собственик се осигурява като управител на фирмата само, когато му е определено възнаграждение за управлението.автор: Жанет Богомилова

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 от Архивното стопанство на НОИ и определяне на категорията труд за работа в ДСО "Дърводобив и строителство" Коми АССР автор: Грета Иванова

Какви декларации подават самоосигуряващите се в териториалните дирекции на НАП във връзка с осигуряването си. автор: Румяна Станчева

Кой подлежи на регистрация като администратор на лични данни. автор: Галина Николова

Нормативни парадокси при облагането на доходите от лихви по ЗДДФЛ. автор: Лиляна Панева

ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

ОСОБЕНОСТИ НА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСЕН ЛИСТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. автор: гл.ас.д-р Надежда Цветкова

В последните няколко години се срещат научни публикации предимно за одит, инспекция и ревизия и по-малко за инвентаризация. Счита се, че няма кой знае какви трудности при нейното провеждане, отчитане и съставяне на документите. Въпреки това длъжностните лица, които са обект на проверка, не винаги познават тези аспекти, както и ползването на въпросен лист при инвентаризация. В тази връзка широката аудитория от икономисти, счетоводители, специалисти и длъжностни лица следва да познават инвентаризацията като специфичен способ на контрол и заедно с това попълването и особеностите на въпросния лист. Това е продиктувано от факта, че в практиката те често извършват или участват в инвентаризации, проверяват състоянието на наличните стоки, суровини, материали, активи и много други обекти на отчитане, които подлежат на инвентаризиране по изискванията на Закона за счетоводството. От тази позиция проблематиката, свързана с инвентаризацията е специфична материя и дискусионна при съвременните условия на глобална финансова криза. Инвентаризацията може да се разглежда като практическа дейност, при която се измерват, претеглят, преброяват и описват различни стоки, суровини, материали, продукция и други към определен отчетен период. Проверяващите имат право на свободен достъп до служебните помещения на организацията. Заедно с това те могат да проверяват активите и пасивите, изградената счетоводна система и документите. Специфичното е, че те прекратяват достъпа на материално-отговорните лица до складовете чрез тяхното запечатване. Това се извършва в задължителното присъствие на длъжностно лице от обекта. Сериозният подход към тяхното инвентаризиране е съществена предпоставка за правилно извършена инвентаризация. Внимателно трябва да се инвентаризира всичко онова, което се съхранява в склада.

ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 г. автор:д-р Иван Златков

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СГРАДИ И ЗЕМИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

СЪСТАВЪТ И ОБХВАТЪТ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ РАЗШИРЯВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2010г. автор: проф.Костадин Иванов

Търговските отстъпки при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв