Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя. автор Иван Минчев

  Виж повече

 • Едноличният собственик се осигурява като управител на фирмата само, когато му е определено възнаграждение за управлението.автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 от Архивното стопанство на НОИ и определяне на категорията труд за работа в ДСО "Дърводобив и строителство" Коми АССР автор: Грета Иванова

  Виж повече

 • Какви декларации подават самоосигуряващите се в териториалните дирекции на НАП във връзка с осигуряването си. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кой подлежи на регистрация като администратор на лични данни. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Нормативни парадокси при облагането на доходите от лихви по ЗДДФЛ. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСЕН ЛИСТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. автор: гл.ас.д-р Надежда Цветкова

  Виж повече

 • ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 г. автор:д-р Иван Златков

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СГРАДИ И ЗЕМИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

  С настоящата статия ще разгледаме как следва да се осъществи счетоводното отчитане на прехвърлянето на сгради и земи в инвестиционни имоти - стопанска операция, която може да се окаже доста актуална в условията на финансова криза за някои предприятия. При съставянето на отделните счетоводни статии ще се придържаме към изискванията на СС 40 Отчитане на инвестиционни имоти. Инвестиционните имоти са част от дългосрочните финансови активи на предприятието. По своята същност са земи или сгради, които не са ползвани от дейността. Те се използват за отдаване под наем и/или увеличаване на капитала. Следователно инвестиционните имоти генерират парични потоци самостоятелно и независимо от дейността му. В практиката е възможно сграда, която е ползвана в дейността на предприятието в резултат на съкращаване на дейността, предизвикано от настъпилата икономическа криза, да смени предназначението си и да се превърне в инвестиционен имот. Един имот се признава за инвестиционен, когато има вероятност предприятието да получи икономическа изгода от него. Следователно трябва да се оцени степента на сигурност, че от имота ще има в бъдеще икономически изгоди. Тази оценка се прави на базата на наличните данни при първоначално признаване. Инвестиционният имот се признава и само, ако цената на придобиването му може да се оцени достоверно, т. е. може сравнително точно да се определи стойността на разменната сделка, доказваща покупката или придобиването на актива. Много често придобиването на инвестиционния имот става чрез прехвърлянето на вече съществуваща сграда или земя, използвани в дейността. Когато инвестиционния имот се придобива чрез прехвърляне на ползван в дейността имот, то неговата стойност е равна в повечето случаи на балансовата стойност, по която се е отчитал прехвърленият имот. Но може да възникнат и разлики, тъй като инвестиционните имоти, съгласно счетоводен стандарт 40 следва да се оценяват по справедлива стойност. Нека да разгледаме следния пример: Предприятие "А" поради оптимизиране на броя на персонала си и по-рационална организация на работните места, освобождава една от ползваните в дейността сгради. По решение на ръководството е трансформирана в инвестиционен имот и помещенията в нея (офиси) ще бъдат отдадени под наем. Новопридобития инвестиционният имот ще бъде оценяван по справедлива стойност. Към момента на прехвърлянето нетната балансова стойност на сградата възлиза на 5 600 000 лева, а начислената амортизация на 700 000 лева. В момента на прехвърлянето е установено, че справедливата стойност на инвестиционният имот е 4 300 000 лева.

 • СЪСТАВЪТ И ОБХВАТЪТ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ РАЗШИРЯВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2010г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Търговските отстъпки при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

  Виж повече

Брой: 4/4.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв