Списание Актив

Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. автор: Мария Стамболиева

Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя. автор Иван Минчев

Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Едноличният собственик се осигурява като управител на фирмата само, когато му е определено възнаграждение за управлението.автор: Жанет Богомилова

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 от Архивното стопанство на НОИ и определяне на категорията труд за работа в ДСО "Дърводобив и строителство" Коми АССР автор: Грета Иванова

Какви декларации подават самоосигуряващите се в териториалните дирекции на НАП във връзка с осигуряването си. автор: Румяна Станчева

Кой подлежи на регистрация като администратор на лични данни. автор: Галина Николова

Нормативни парадокси при облагането на доходите от лихви по ЗДДФЛ. автор: Лиляна Панева

ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

ОСОБЕНОСТИ НА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСЕН ЛИСТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. автор: гл.ас.д-р Надежда Цветкова

ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 г. автор:д-р Иван Златков

Пред съставителите на годишни финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел за 2009 година възникна един въпрос. Впрочем, той не е от тази, а още от предходната 2008 година. Не ме у дадено, обаче ясно и конкретно решение. Въпросът се състави в това: как да се представи финансовият резултат от стопанската и от нестопанската дейност на тези юридически лица в счетоводния им баланс за 2009 година? И в двете редакции на Счетоводен стандарт 9 Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност е определено ( в точка 4.2.), че в статията "Други резерви" от пасива на баланса се записва сумата на резултата от нестопанската дейност, отразена в отчета за приходите и разходите. Не беше уточнено къде ще се представи резултатът от стопанската дейност. И , тъй като в предходната форма на счетоводния баланс за юридическите лица с нестопанска цел не беше предвиден отделен ред в пасива на баланса за резултата от стопанската дейност, се подразбираше, че на този ред ще се запише съвкупният финансов резултат от двете дейности - специфична и стопанска. В приложението към СС 9, с което се определя формата и съдържанието на отчета за приходите и разходите няма отделни редове за двата вида финансов резултат - от стопанска и от специфична дейност. Има отделен ред само за печалбата или за загубата от стопанската дейност - отделен ред за общия финансов резултат - от двата вида дейност:специфична и стопанска. Именно сумата от този ред се пренасяше в счетоводния баланс и се прибавяше към другите резерви. След промените в НСФОМСП (националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия), направени с ПМС 251 от 2007 година, в СС 9 Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност, беше определено ( т. 4.1), че предприятията с нестопанска дейност съставят счетоводен баланс съгласно СС 1 Представяне на финансови отчети. Т.е. - баланс, както в другите предприятия от реалния сектор на икономиката. В във формата на този баланс, утвърдена с приложение № 1 към СС 1, има два отделни реда - и за статията "Други резерви" (раздел А, т., група І, т. 4), и за реда текуща печалба (загуба) - (раздел А, група VІ).

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СГРАДИ И ЗЕМИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

СЪСТАВЪТ И ОБХВАТЪТ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ РАЗШИРЯВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2010г. автор: проф.Костадин Иванов

Търговските отстъпки при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

Основна тема: Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 4/4.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59192 лв
1 GBP = 2.23771 лв