Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчно облагане на доходите на чуждестранни физически лица с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ. автор: Павлина Бакалова, данъчен консултант

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя. автор Иван Минчев

  Виж повече

 • Едноличният собственик се осигурява като управител на фирмата само, когато му е определено възнаграждение за управлението.автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Издаване на удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-13 от Архивното стопанство на НОИ и определяне на категорията труд за работа в ДСО "Дърводобив и строителство" Коми АССР автор: Грета Иванова

  Виж повече

 • Какви декларации подават самоосигуряващите се в териториалните дирекции на НАП във връзка с осигуряването си. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кой подлежи на регистрация като администратор на лични данни. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Нормативни парадокси при облагането на доходите от лихви по ЗДДФЛ. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ПОПЪЛВАНЕТО НА ВЪПРОСЕН ЛИСТ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. автор: гл.ас.д-р Надежда Цветкова

  Виж повече

 • ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС ЗА 2009 г. автор:д-р Иван Златков

  Пред съставителите на годишни финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел за 2009 година възникна един въпрос. Впрочем, той не е от тази, а още от предходната 2008 година. Не ме у дадено, обаче ясно и конкретно решение. Въпросът се състави в това: как да се представи финансовият резултат от стопанската и от нестопанската дейност на тези юридически лица в счетоводния им баланс за 2009 година? И в двете редакции на Счетоводен стандарт 9 Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност е определено ( в точка 4.2.), че в статията "Други резерви" от пасива на баланса се записва сумата на резултата от нестопанската дейност, отразена в отчета за приходите и разходите. Не беше уточнено къде ще се представи резултатът от стопанската дейност. И , тъй като в предходната форма на счетоводния баланс за юридическите лица с нестопанска цел не беше предвиден отделен ред в пасива на баланса за резултата от стопанската дейност, се подразбираше, че на този ред ще се запише съвкупният финансов резултат от двете дейности - специфична и стопанска. В приложението към СС 9, с което се определя формата и съдържанието на отчета за приходите и разходите няма отделни редове за двата вида финансов резултат - от стопанска и от специфична дейност. Има отделен ред само за печалбата или за загубата от стопанската дейност - отделен ред за общия финансов резултат - от двата вида дейност:специфична и стопанска. Именно сумата от този ред се пренасяше в счетоводния баланс и се прибавяше към другите резерви. След промените в НСФОМСП (националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия), направени с ПМС 251 от 2007 година, в СС 9 Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност, беше определено ( т. 4.1), че предприятията с нестопанска дейност съставят счетоводен баланс съгласно СС 1 Представяне на финансови отчети. Т.е. - баланс, както в другите предприятия от реалния сектор на икономиката. В във формата на този баланс, утвърдена с приложение № 1 към СС 1, има два отделни реда - и за статията "Други резерви" (раздел А, т., група І, т. 4), и за реда текуща печалба (загуба) - (раздел А, група VІ).

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СГРАДИ И ЗЕМИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • СЪСТАВЪТ И ОБХВАТЪТ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЕ РАЗШИРЯВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2010г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Търговските отстъпки при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

  Виж повече

Брой: 4/4.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв