Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчни аспекти на неустойките, дължими от доставчика на получателя по ЗДДС. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • ДДС при доставки с преустроени сгради. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗА И ПРОТИВ ДАНЪЧНА АМНИСТИЯ НА УКРИТИТЕ ДОХОДИ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Какви са новите моменти в осигуряването на лицата, които внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване изцяло за своя сметка . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ЛИКВИДАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - ПРОЦЕДУРА И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Нов ред за събиране на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване. автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • НОВИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОЧАКВАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. автор: Десислава Емилова

  С решение № 133 от 15 март 2010 г. на Министерския съвет е одобрен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП), чиито вносител е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Проектът е внесен за разглеждане в Народното събрание, като в резултат на неговото обсъждане е възможно да претърпи някои промени преди да бъде приет. Основната цел на посочения законопроект е транспониране в националното законодателството на общностните правила по отношение оспорването на нарушения, свързани с възлагане на обществени поръчки. Тези правила са залегнали в Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, с която са изменени директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО. С неговото приемане предстои да се въведат задължителните изисквания, регламентирани в Директива 2007/66/ЕО, което ще доведе до следните по-важни промени в действащата система за обжалване на обществените поръчки: " Отнема се възможността за подписване на договор за обществена поръчка преди приключване на всички спорове срещу решения на възложителя в процедурата. " Въвежда се задължително спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка при подаване на жалба срещу решението за избор на изпълнител. " При необходимост от защита на особено важни държавни или обществени интереси, или за да се осигури живота и здравето на гражданите се допуска сключване на договор преди решаване на споровете по жалби срещу решения на възложителя. Тази възможност се прилага по изключение, след произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията, съответно Върховният административен съд. " Отпада представянето на обезпечение при искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата". " Въвежда се нов образец на обявление за доброволна прозрачност, като при спазване на изискванията, свързани с неговото публикуване, не може да се иска обявяване на договора за недействителен на по-късен етап. " Предвиждат се нови основания за недействителност на договори за обществени поръчки. " Въвежда се възможност за налагане от органа по обжалване на имуществени санкции в размер 3 или 10 на сто от стойността на сключения договор. " Уредена е специална процедура за отстраняване на нарушения, които са установени от Европейската комисия до сключване на договора. Със законопроекта се предлагат промени с които се цели прецизиране на някои разпоредби, както и облекчаване на реда за възлагане. По-съществените от тях се отнасят до: " Премахване на ограничението за сключване на договори за услуги за период по-дълъг от 4 години. " Допускане на възможността за допълване на документите, които се отнасят до критериите за подбор на кандидатите или участниците. " Въвеждане на задължение за възложителите да публикуват информация за договорите, възложени без провеждане на процедура, на основание изключенията от приложното поле на закона. " Засилване ролята на предварителния контрол върху процедурите за доставки и услуги, финансирани със средства от европейските фондове, чрез разширяване на неговия обхват; на проверка подлежат всички процедури за доставки и услуги, чиято стойност е равна или по-висока от 1 000 000 лв.

 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧЕН РЕД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Сумирано изчисляване на работното време се въвежда според нуждите на трудовия процес по преценка на работодателя . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО И НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Финансовият и оперативният лизинг - две алтернативи. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 5/5.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв