Списание Актив

Брой: 5/5.2010

Основна тема: Данъчни аспекти на неустойките, дължими от доставчика на получателя по ЗДДС. автор: Иван Минчев

Теми на броя:

Данъчни аспекти на неустойките, дължими от доставчика на получателя по ЗДДС. автор: Иван Минчев

ДДС при доставки с преустроени сгради. автор: Лиляна Панева

ЗА И ПРОТИВ ДАНЪЧНА АМНИСТИЯ НА УКРИТИТЕ ДОХОДИ. автор: проф.Костадин Иванов

Какви са новите моменти в осигуряването на лицата, които внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване изцяло за своя сметка . автор: Румяна Станчева

ЛИКВИДАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - ПРОЦЕДУРА И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Истилиян Симеонов

Нов ред за събиране на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване. автор: Галина Николова, юрист

НОВИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ. автор: Аспасия Петкова

ОЧАКВАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. автор: Десислава Емилова

С решение № 133 от 15 март 2010 г. на Министерския съвет е одобрен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП), чиито вносител е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Проектът е внесен за разглеждане в Народното събрание, като в резултат на неговото обсъждане е възможно да претърпи някои промени преди да бъде приет. Основната цел на посочения законопроект е транспониране в националното законодателството на общностните правила по отношение оспорването на нарушения, свързани с възлагане на обществени поръчки. Тези правила са залегнали в Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, с която са изменени директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО. С неговото приемане предстои да се въведат задължителните изисквания, регламентирани в Директива 2007/66/ЕО, което ще доведе до следните по-важни промени в действащата система за обжалване на обществените поръчки: " Отнема се възможността за подписване на договор за обществена поръчка преди приключване на всички спорове срещу решения на възложителя в процедурата. " Въвежда се задължително спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка при подаване на жалба срещу решението за избор на изпълнител. " При необходимост от защита на особено важни държавни или обществени интереси, или за да се осигури живота и здравето на гражданите се допуска сключване на договор преди решаване на споровете по жалби срещу решения на възложителя. Тази възможност се прилага по изключение, след произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията, съответно Върховният административен съд. " Отпада представянето на обезпечение при искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата". " Въвежда се нов образец на обявление за доброволна прозрачност, като при спазване на изискванията, свързани с неговото публикуване, не може да се иска обявяване на договора за недействителен на по-късен етап. " Предвиждат се нови основания за недействителност на договори за обществени поръчки. " Въвежда се възможност за налагане от органа по обжалване на имуществени санкции в размер 3 или 10 на сто от стойността на сключения договор. " Уредена е специална процедура за отстраняване на нарушения, които са установени от Европейската комисия до сключване на договора. Със законопроекта се предлагат промени с които се цели прецизиране на някои разпоредби, както и облекчаване на реда за възлагане. По-съществените от тях се отнасят до: " Премахване на ограничението за сключване на договори за услуги за период по-дълъг от 4 години. " Допускане на възможността за допълване на документите, които се отнасят до критериите за подбор на кандидатите или участниците. " Въвеждане на задължение за възложителите да публикуват информация за договорите, възложени без провеждане на процедура, на основание изключенията от приложното поле на закона. " Засилване ролята на предварителния контрол върху процедурите за доставки и услуги, финансирани със средства от европейските фондове, чрез разширяване на неговия обхват; на проверка подлежат всички процедури за доставки и услуги, чиято стойност е равна или по-висока от 1 000 000 лв.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. автор: Мария Стамболиева

СПЕЦИФИЧЕН РЕД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

Сумирано изчисляване на работното време се въвежда според нуждите на трудовия процес по преценка на работодателя . автор: Жанет Богомилова

УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО И НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

Финансовият и оперативният лизинг - две алтернативи. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв