Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчни аспекти на неустойките, дължими от доставчика на получателя по ЗДДС. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • ДДС при доставки с преустроени сгради. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗА И ПРОТИВ ДАНЪЧНА АМНИСТИЯ НА УКРИТИТЕ ДОХОДИ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Какви са новите моменти в осигуряването на лицата, които внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване изцяло за своя сметка . автор: Румяна Станчева

  На основание разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица на задължително осигуряване с осигурителни вноски изцяло за своя сметка подлежат лицата: - които извършват дейностите по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО; - морските лица по чл. 4а от КСО. Не подлежат на задължително осигуряване, но по свое желание и за своя сметка могат да се осигуряват за пенсия по българското законодателство: - лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник; - служителите, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи; - лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; - съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния мандат. Разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО обхваща: - регистрираните като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; - упражняващите трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества; - регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. Следва да се има предвид, че по смисъла на §1, ал. 1, т. 5 от Допълнителната разпоредба на КСО "Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители" са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред. Самоосигуряващите се по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО се смятат за осигурени лица за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски. Те подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, но на основание чл. 4, ал. 4 от КСО по свое желание могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство. Самоосигуряващите се дължат осигурителни вноски за периодите, през които са извършвали дейността, за която са регистрирани. Съгласно чл. 6, ал. 7 от кодекса самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО избират месечния си осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. Върху избрания осигурителен доход те внасят авансово месечни осигурителни вноски. През 2010 г. за регистрираните като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и като членове на неперсонифицирани дружества минималният месечен размер на осигурителния доход е 420 лв. За разлика от минали години през 2010 г. за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители минималният месечен осигурителен доход не се определя като процент от минималният месечен осигурителен доход за останалите самоосигуряващи се лица. През 2010 г. тези лица се осигуряват върху осигурителен доход в точно определен размер в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - не по-малък от 240 лв. Във връзка с избора на обхват на осигуряването и определянето на месечния осигурителен доход, върху който лицата внасят авансово осигурителни вноски през годината, в сила от 01 януари 2010 г. са направени някои изменения и допълнения в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

 • ЛИКВИДАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - ПРОЦЕДУРА И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Нов ред за събиране на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване. автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • НОВИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОЧАКВАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. автор: Десислава Емилова

  Виж повече

 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧЕН РЕД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Сумирано изчисляване на работното време се въвежда според нуждите на трудовия процес по преценка на работодателя . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО И НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Финансовият и оперативният лизинг - две алтернативи. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 5/5.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв