Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчни аспекти на неустойките, дължими от доставчика на получателя по ЗДДС. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • ДДС при доставки с преустроени сгради. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗА И ПРОТИВ ДАНЪЧНА АМНИСТИЯ НА УКРИТИТЕ ДОХОДИ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Какви са новите моменти в осигуряването на лицата, които внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване изцяло за своя сметка . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ЛИКВИДАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - ПРОЦЕДУРА И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Нов ред за събиране на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване. автор: Галина Николова, юрист

  С § 6 от ПЗР на Закона за бюджета на ДОО за 2010 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2009 г.), в сила от 01.01.2010 г., е изменен и допълнен текстът на чл.114 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Запазва се регламентираното в чл.114, ал.1 от КСО условие недобросъвестно получените суми за осигурителни плащания /като пенсии и обезщетения/ да се възстановяват от лицата, които са ги получили, заедно с лихвата по чл.113 от КСО. За целта се издава разпореждане за възстановяване на недобросъвестно получената сума като в него размерът на задължението се отразява като главница и лихви, изчислени от датата на неправомерно получените обезщетения до датата на издаване на разпореждането. Лихва се начислява и до окончателното погасяване на задължението. В чл.114, ал.2 от КСО са направени някои допълнителни уточнения, според които добросъвестно получените суми за осигурителни плащания не подлежат на връщане от осигурените лица с изключение на случаите по чл.42, ал.2, чл.54е от КСО и при прилагане разпоредбите на международни договори, по които страна е Република България. В тези случаи възстановяването им е без лихва до изтичането на срока за доброволно изпълнение, т.е. в разпореждането за възстановяване на такъв дълг не се включва лихва. След изтичането на 14-дневния срок за доброволно изпълнение, върху дължимата сума започва да се начислява лихва в размера по чл.113 от КСО до окончателното погасяване на дълга. Текстът на чл.114 е допълнен с три нови алинеи - 3, 4 и 5, в които е регламентирано възстановяването, събирането и прихващането на неоснователно получени от лицата суми за осигурителни плащания. Съгласно чл.114, ал.3 от КСО за възстановяване на сумите по ал. 1 и 2 на чл.114 от КСО длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението, издава разпореждане, което подлежи на доброволно изпълнение в 14-дневен срок от връчването му. В тези случаи не се съставя ревизионен акт за начет. Длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на ДОО в съответното ТП на НОИ, издава разпореждане, с което се установява наличието на дълг и се постановява неговото събиране. При издаване на това разпореждане е необходимо да се спазва срокът за издаване на индивидуални административни актове, който съгласно чл.57, ал.1 от АПК е 14-дневен от датата на започване на производството. За дата на започване на производството следва да се счита датата, на която преписката е предадена на административния орган за установяване на задължението и постановяване на неговото събиране. 14-дневният срок за издаване на разпореждането по чл.114, ал.3 от КСО се брои от деня, следващ този, в който е предадена преписката с проекта на разпореждането. Ако административният орган прецени, че не са събрани безспорни доказателства за наличието на дълг или че дългът се нуждае от доуточняване, срокът за издаване на разпореждането по чл.114, ал.3 от КСО може да се удължи до един месец от започване на самото производство по установяване и събиране на задължението на основание чл.57, ал.5 от АПК. Написаното до тук е важно. В полза на задълженото лице е да следи, дали административният орган е спазил срокът за издаване на разпореждането. Това е така, защото неспазването на този срок е самостоятелно основание за обжалване на разпореждането за възстановяване на недобросъвестно получени плащания от фондовете на ДОО и би могло да бъде отменено от по-горестоящия административен орган или от съда само на това основание.

 • НОВИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОЧАКВАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. автор: Десислава Емилова

  Виж повече

 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧЕН РЕД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Сумирано изчисляване на работното време се въвежда според нуждите на трудовия процес по преценка на работодателя . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО И НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Финансовият и оперативният лизинг - две алтернативи. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 5/5.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв