Списание Актив

Брой: 5/5.2010

Основна тема: Данъчни аспекти на неустойките, дължими от доставчика на получателя по ЗДДС. автор: Иван Минчев

Теми на броя:

Данъчни аспекти на неустойките, дължими от доставчика на получателя по ЗДДС. автор: Иван Минчев

ДДС при доставки с преустроени сгради. автор: Лиляна Панева

ЗА И ПРОТИВ ДАНЪЧНА АМНИСТИЯ НА УКРИТИТЕ ДОХОДИ. автор: проф.Костадин Иванов

Какви са новите моменти в осигуряването на лицата, които внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване изцяло за своя сметка . автор: Румяна Станчева

ЛИКВИДАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - ПРОЦЕДУРА И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Истилиян Симеонов

За всеки вид търговско дружество (събирателно, ООД или АД) Търговският закон предвижда различни основания за прекратяване. Същите са посочени в чл. 93 - 96 от ТЗ за събирателното дружество; чл. 154 - 157 от ТЗ за ООД; чл. 252 от ТЗ за акционерното дружество. Когато прекратяването се извършва с ликвидация се прилагат разпоредбите на глава седемнадесета от Търговския закон. В процеса на своята активна стопанска дейност дружествата, които се ликвидират, са създали множество правни отношения, които трябва да се прекратят, а имуществото им да бъде осребрено. Разбира се, това не може да стане автоматично с възникване на основанието за прекратяване. Затова макар и прекратени, дружествата запазват своето съществуване, своето юридическо лице, структурата, по която са изградени и имуществото си. Единствената последица от прекратяването е свързана с преустановяването на търговската дейност и с промяната на целта - от стопанска дейност с цел постигане на печалба, в цел, без да влизат в нови правоотношения, постепенно да ликвидират съществуващите и да заличат всички следи от тяхното съществуване като правни субекти. Осъществяването на тази цел се извършва в заключителния стадий от живота на дружествата - този на ликвидацията. През този стадий се осребряват активите на имуществото, погасяват се всички задължения, а остатъкът от дружественото имущество се разпределя между съдружниците. Именно поради променената цел на съществуване на дружествата, които се прекратяват с ликвидация, правосубектността им се ограничава от обема и задачата на ликвидацията. Тези дружества не могат да извършват друга дейност, несъвместима с ликвидационната цел. Този извод се потвърждава и от разпоредбата на чл. 268, ал. 1, изр. 2 от ТЗ, съгласно което ликвидаторите могат да сключват нови сделки само ако това се налага от ликвидацията. Освен това за такива дружества, Търговският закон изрично изисква към фирмата на дружеството да бъде включена добавката "в ликвидация" - чл. 9 от ТЗ. Процедурните правила за извършване на ликвидация са регламентирани в гл. ХII от ТЗ, чл. 266-274. Това са общите правила за ликвидация, които се прилагат за всички видове търговски дружества. За ООД са налице някои специални правила, които ще посочим предварително. Някои нормативни актове, предвид специфичните правни интереси, чиято защита осигуряват, имат специални норми, приоритетни пред прилагането на общия режим на ликвидацията, установен в ТЗ. Такива са: Кодексът за застраховането (чл. 119 - 128); Законът за кредитните институции (чл. 36 - 38, чл. 126 - 130); Законът за юридическите лица с нестопанска цел (чл. 13-16); Законът за кооперациите (чл. 41 - 51); Законът за публично предлагане на ценни книжа (чл. 208, ал. 3); Законът за лечебните заведения (чл. 53); Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове (чл. 20 -21). В настоящата разработка ще разгледаме само процедурата по ликвидация по Търговския закон. I. Специални правила за ликвидация на ООД Специалните правила за ликвидация на ООД са посочени в чл. 156 от ТЗ. Дружеството с ограничена отговорност се прекратява на няколко различни основания, посочени в чл. 154. Според чл. 156, ал. 1 при прекратяване на дружеството на основание чл. 154, точки 1, 2 и 5 и чл. 155 се открива производство за ликвидация. Тоест процедурата по ликвидация не започва във всички случаи, при които има прекратяване. На първо място това са случаите на прекратяване чрез сливане или вливане по чл. 154, ал. 1, т. 3 от ТЗ. Тези случаи в теорията са наречени "прекратяване без ликвидация", защото макар че има прекратяване на търговското дружество ООД, дейността продължава, като относно имуществото му е налице т. нар. универсално правоприемство. Прекратяват се вливащото се дружество и сливащите се ТД. Ликвидация не се извършва и при разделяне на ООД, въпреки че тази хипотеза не е посочена в съответните текстове на ТЗ.

Нов ред за събиране на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване. автор: Галина Николова, юрист

НОВИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ. автор: Аспасия Петкова

ОЧАКВАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. автор: Десислава Емилова

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. автор: Мария Стамболиева

СПЕЦИФИЧЕН РЕД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

Сумирано изчисляване на работното време се въвежда според нуждите на трудовия процес по преценка на работодателя . автор: Жанет Богомилова

УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО И НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

Финансовият и оперативният лизинг - две алтернативи. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв