Списание Актив

Брой: 5/5.2010

Основна тема: Данъчни аспекти на неустойките, дължими от доставчика на получателя по ЗДДС. автор: Иван Минчев

Теми на броя:

Данъчни аспекти на неустойките, дължими от доставчика на получателя по ЗДДС. автор: Иван Минчев

ДДС при доставки с преустроени сгради. автор: Лиляна Панева

Разпоредбите на чл. 45 от действащия ЗДДС определят два коренно различни режима за облагане за доставките на сгради в зависимост от това дали конкретният обект на доставката е нова или ненова (стара) сграда по смисъла на закона. За целта в т. 5 на § 1 от неговите ДР е дадена дефиниция на понятието "нова" сграда. Тя определя, че за целите на облагането с ДДС като "нова сграда" се приема тази, която към датата, на която данъкът за доставката й става изискуем, е : а) с етап на завършеност "груб строеж" ; или б) не са изминали 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешението за ползването й по реда на ЗУТ. Сграда, която не попада в тази дефиниция, се приема за целите на облагането с ДДС като "ненова". При това съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС доставките на сгради, които не са нови, или на части от тях, са освободени доставки (освен, ако доставчикът им се възползва от даденото му в ал.7 на същия член право на избор и начисли данък за доставката им). Следователно по аргумент на изключването доставките на нови сгради или на части от тях са облагаеми. Обстоятелствата, при които се налага да се определя режимът за облагане на дадена доставка в реалната стопанската практика обаче, нерядко излизат от "чистите" хипотези за оценка на сградите по тези критерии. Такива са например случаите, при които обект на дадена доставка е съществуваща сграда, на която е извършено дострояване, пристрояване или съществено преустройство (реконструкция). В такива случаи възниква въпрос как следва да се квалифицира сградата за целите на ЗДДС - като нова или като стара. В непосредствена връзка с този въпрос е и този за правото на данъчен кредит на данъчно задължените лица за доставките на материалите и/или услугите, използвани при нейното преустройство. Отговор на подобни въпроси се търси например при казус, свързан със следните обстоятелства: Казус: Регистрирано по ЗДДС търговско дружество извършва реконструкция на собствена сграда с цел бъдещата й експлоатация като туристически обект или продажба. Архитектурният проект за реконструкцията й е за "жилищна сграда". За строителните материали, с които се извършва реконструкцията, е ползван данъчен кредит, като същите са закупени с данъчни фактури, които са отразени в дневника за покупки на дружеството за съответния данъчен период. В периода на строителството / от 2006 г. до 2009 г. включ./ разходите са заведени по дебита на с/ка 613 Разходи за придобиване на ДМА, а за актива не се начисляват амортизациии, тъй като сградата не е въведена в експлоатация. При това за дружеството възникват следните въпроси: 1. Има ли срок, в който, ако един дълготраен актив не се използва за облагаеми доставки по ЗДДС, лицата да са задължени да възстановяват ползвания данъчен кредит при създаването му ? 2. Ако в бъдеще сградата се въведе в експлоатация и се ползва като жилище на собствениците му, следва ли да се възстанови ползваният данъчен кредит при реконструкцията й, като се начисли данък с протокол и да се отрази в дневника му за продажби? 3. Как ще се третира данъчно доставката на сградата, в случай че тя бъде продадена като незавършено строителство. Ще подлежи ли на корекция данъчният кредит, който е ползвало дружеството при преустройството й до момента? Фактологични обстоятелства по казуса: Налице е ползван данъчен кредит по фактури за закупени стоки, използвани за реконструкция на съществуващ ДМА - преустройство на съществуваща сграда, собственост на данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС. По проект реконструкцията има за цел преустроената сграда да се използва за жилищни нужди, т.е. създава се актив с ново предназначение, ползването на който ще започне след въвеждането му в експлоатация. До момента сградата не е въведена в експлоатация и от данните, посочени от дружеството по казуса, не става ясно на какъв етап е незавършеното й строителство.

ЗА И ПРОТИВ ДАНЪЧНА АМНИСТИЯ НА УКРИТИТЕ ДОХОДИ. автор: проф.Костадин Иванов

Какви са новите моменти в осигуряването на лицата, които внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване изцяло за своя сметка . автор: Румяна Станчева

ЛИКВИДАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - ПРОЦЕДУРА И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Истилиян Симеонов

Нов ред за събиране на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване. автор: Галина Николова, юрист

НОВИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ. автор: Аспасия Петкова

ОЧАКВАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. автор: Десислава Емилова

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. автор: Мария Стамболиева

СПЕЦИФИЧЕН РЕД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

Сумирано изчисляване на работното време се въвежда според нуждите на трудовия процес по преценка на работодателя . автор: Жанет Богомилова

УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО И НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

Финансовият и оперативният лизинг - две алтернативи. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59921 лв
1 GBP = 2.20102 лв