Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчни аспекти на неустойките, дължими от доставчика на получателя по ЗДДС. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • ДДС при доставки с преустроени сгради. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗА И ПРОТИВ ДАНЪЧНА АМНИСТИЯ НА УКРИТИТЕ ДОХОДИ. автор: проф.Костадин Иванов

  Напоследък във връзка с финансовата и икономическа криза и при разработване и предлагане на антикризисни мерки, представители на бизнеса и някои икономисти лансират отново идеята да се обяви данъчна амнистия на укритите и недекларирани доходи . Предлага се със закон за определен период от време да бъдат амнистирани укритите доходи и доходите,с недоказан.произход,наричани популярно "мръсни" пари. Идеята сама за себе си е привлекателна.Очаква се,че с амнистията ще излезат "на светло"значителни по размер финансови ресурси,които ще бъдат значителен допълнителен бюджетен приход за даръжавата,а сега по различни причини са извън паричното обращение.Целта и необходимостта да се привлекат тези парични ресурси е вън от съмнение,но възниква въпросът целесъобразно и обосновано или спорно и неподходящо е средството за постигането на тази цел обявяването и провеждането на данъчна амнистия на укритите доходи. За да се прецени доколко тази идея е целесъобразна, полезна и обоснована е необходимо да се анализират /макар в общи линии/ структурата и състава на укритите доходи - дали те са формирани при избягвнане на данъчни плащания , при нарушаване на стопаското законодателство или при извършване на престъпна дейност. Подбудите,мотивите и причините за укриване на доходите са различни..Те следва да се имат предвид при определяне на формите и начините на привличането им в стопанско- паричния оборот,което би могло да стане и без обявяване на данъчна амнистия. Ще изразим някои съображения по този проблем : Първо. Данъчните ставки на преките данъци,заплащани от физически и юридически лица са сравнително ниски. Ниските данъчни ставки не мотивират данъкоплатците да търсят форми и начини за избягване на данъчното плащане, частично или изцяло.Несъмнено стремежът кам избягване на дъчното плащане е по-голям,когато данъчните ставки са високи,а данъчната тежест трудно поносима. Данъчната ставка за корпоративния данък,плащан от юридичедките лица стопански субекти и от нересонифицирани дружества е сравнително ниска -10 на сто. Ниска е и ставката на плоския данък,плащан от физическите лица - 10 на сто.Ниски са и ставките за алтернативните данъци,плащани от някои юридически лица.. Ниските данъчни ставки,с които се облагат доходите и печалбите на юридическите и физически лица по своята същност,роля и въздействие са всеобщо данъчно облекчение.Те не подтикват данъчно задържените лица да използват различни форми и начини за укруване на доходи,за да не платят дължимите данъци. Укриването на доходи и неплащането на данъците би било значително по-голямо ако данъчните ставки са 30 -40 на сто.спрямо облагаемия доход или печалба.Такова беше нивото на данъчните ставки в нашата страна преди няколко години. Второ Възприетата система за начисляване,удържане и внасяне на данъка върху дохода на физическите лица ограничава в значителна степен укриването на доходи и избягване на данъчното плащане. Имам предвид това,че данъкът се начислява,удържа и внася в бюджета не от лицето,което получава дохода,а от лицето което го изплаща .Данъкът е за сметка на получателя,но той не го определя и внася.Това прави платецът на дохода. Този принцип се прилага и по отношение на алтернативните окончателни данъци както и данъците за доходите от трудови и извънтрудови правоотношения,авторски и лицензионни възнаграждения и доходите от стопанска дейност . Изключение от този принцип е облагането на доходите от наеми.Върху тях данъкът се начислява и внася от получателя - наемодател,а не от платеца- наемател, който ги изплаща... Укриването на облагаеми доходи се ограничава и от тава,че данъчните органи получават информация за доходите на физическите лица по два паралелни канала - : чрез годишните данъчни декларации,подавани от физическите лица и чрез справките,за изплатени доходи, представени на данъчните органи от работодателите ,възложителите и наемателите,които са изплаща ли доходи на физически лица. Данъчните механизми,заложени в закона и действащото счетоводн

 • Какви са новите моменти в осигуряването на лицата, които внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване изцяло за своя сметка . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ЛИКВИДАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - ПРОЦЕДУРА И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Нов ред за събиране на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване. автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • НОВИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОЧАКВАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. автор: Десислава Емилова

  Виж повече

 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧЕН РЕД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Сумирано изчисляване на работното време се въвежда според нуждите на трудовия процес по преценка на работодателя . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО И НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Финансовият и оперативният лизинг - две алтернативи. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 5/5.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв