Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчни аспекти на неустойките, дължими от доставчика на получателя по ЗДДС. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • ДДС при доставки с преустроени сгради. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗА И ПРОТИВ ДАНЪЧНА АМНИСТИЯ НА УКРИТИТЕ ДОХОДИ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Какви са новите моменти в осигуряването на лицата, които внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване изцяло за своя сметка . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ЛИКВИДАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - ПРОЦЕДУРА И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Нов ред за събиране на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване. автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • НОВИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОЧАКВАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. автор: Десислава Емилова

  Виж повече

 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧЕН РЕД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

  Формирането на данъчния финансов резултат в условията на преобразуване на търговски дружества и кооперации е свързано с данъчната трактовка на ефектите приходи (печалби) и разходи (загуби), произтичащи от акта на преобразуването съгласно специфичните разпоредби на глава деветнадесета от ЗКПО. В този аспект е необходимо да се подчертае, че за практическата реализация на тези операции е утвърден съответстващ инструментариум, който е ситуиран в обособената част от приложение № 1 (*образец 1011), която включва шифри от 1280 до 1370, респективно от 2250 до 2360 на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. И така настоящата разработка си поставя за цел да насочи вниманието най-вече на счетоводните практики, обслужващи предприятията, на които предстои или са в етап на преобразуване към практическите аспекти на формирането на данъчния финансов резултат за годината на преобразуване, както следва: 1. по раздел I на глава деветнадесета - общи положения, свързани с преобразването. В този контекст може да се подчертае, че в раздел I са дефинирани общите правила и са дадени определения на понятията които обслужват този дял от нормативната уредба, каквито са понятията за: дата на преобразуване; последен данъчен период при прекратяване на преобразуващо се дружество; данъчно облагане за последния данъчен период; данъчно третиране на преобразуване чрез промяна на правната форма и т.н. Но за практическата реализация на целите, произтичащи от разпоредбите на този раздел ще припомним засега само определението за "Последен данъчен период", дефинирано в чл. 114, според което при прекратяване на преобразуващо се дружество това е периодът от началото на годината до датата на преобразуването. А за преобразуващите се дружества, които са новообразувани през годината на преобразуване, последен данъчен период е периодът от датата на учредяването до датата на преобразуването. И на базата на гореизложените постановки на данъчния закон следва да се прилагат конкретните разпоредби, определящи трактовката на ефектите от операции, свързани с облагането за годината (периода) на преобразуване или прекратяване на търговски дружества и кооперации, каквито са: 1.1. разпоредбата на чл. 115 - данъчно облагане за последния данъчен период. От анонса към тази позиция е видно, че за практически цели данъчната трактовка на ефектите от преобразуване и прекратяване на предприятия е регламентирана във: 1.1.1. текста на ал. 1 от чл. 115, по силата на който преобразуващите се дружества и местата на стопанска дейност на чуждестранни лица се облагат с корпоративен данък за последния данъчен период по общия ред на закона, при което данъчното облагане е окончателно. В този контекст е необходимо да се отбележи, че този общ ред на преобразуване е доста консервативен и рестриктивен, който се прилага само в определени особени случаи, когато се налага по ясен и категоричен начин да се защити фиска. В останалите, т.е. в специфичните режими на преобразуване, които са регламентирани в разпоредби на глава деветнадесета от материалния данъчен закон, се прилагат и специфични норми за данъчна трактока на ефектите, отчитани при самото преобразуване. И все пак трябва да се има предвид, че за последния данъчен период на преобразуващо се или прекратяващо се дружество или кооперация се изготвя отчет за приходите и разходите (отчет за доходите), който обхваща периода от началото на годината (датата на учредяване) до датата, когато е вписано решението за преобразуване. За припомняне, по силата на чл. 263ж от Търговския закон, както и според текста на чл. 113 от ЗКПО дата на преобразуване за данъчни цели е датата на вписване на преобразуването в търговския регистър. Освен това счетоводният финансов резултат за последния данъчен период, оповестен в ОПР се преобразува по реда, предвиден в част втора на материалния данъчен закон с участието на данъчните постоянни разлики, с данъчните временни разлики и другите суми, свързани с формирането на данъчния финансов резултат за този период.

 • Сумирано изчисляване на работното време се въвежда според нуждите на трудовия процес по преценка на работодателя . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО И НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Финансовият и оперативният лизинг - две алтернативи. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 5/5.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв