Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчни аспекти на неустойките, дължими от доставчика на получателя по ЗДДС. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • ДДС при доставки с преустроени сгради. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗА И ПРОТИВ ДАНЪЧНА АМНИСТИЯ НА УКРИТИТЕ ДОХОДИ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Какви са новите моменти в осигуряването на лицата, които внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване изцяло за своя сметка . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ЛИКВИДАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - ПРОЦЕДУРА И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Нов ред за събиране на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване. автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • НОВИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОЧАКВАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. автор: Десислава Емилова

  Виж повече

 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧЕН РЕД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Сумирано изчисляване на работното време се въвежда според нуждите на трудовия процес по преценка на работодателя . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО И НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Финансовият и оперативният лизинг - две алтернативи. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  През последните години лизингът, като метод за финансиране на покупка, става все по-популярен. Това се отнася както за"дребни"потребителски стоки (бяла и черна техника, офис оборудване и други), така и за моторни превозни средства - леки автомобили, товарни автомобили и т.н. За обикновения потребител, физическо лице, покупката на лизинг е начин да се сдобие с желаната стока бързо и без да разполага с цялата сума, необходима за заплащане на цената. Това е пример за класически финансов лизинг, който е напълно приложим и за покупката на автомобили (разбира се, тук има известни особености). Към настоящия момент в света, що се отнася до автомобилите, особено популярен е друг вид лизинг - оперативният. За разлика от финансовия лизинг, при него не може да се говори за закупуване на автомобила, а по-скоро за наемане. Тук основният момент е свързан с това, че клиентът наема превозното средство за определено време, като след изтичането на срока - автомобилът се връща на наемодателя (лизингодателя). Към момента у нас тази форма на финансиране не е толкова разпространена. Вероятно все още не е толкова позната и популярна, а може би причината се крие в това, че българинът в масовия случай все още не е привикнал да живее"под наем"- той обикновено желае да бъде собственик. Оперативният лизинг като форма на финансиране към настоящия момент у нас основно е насочена към лизингополучатели каквито са юридическите лица. С разрастването на бизнеса си фирмите все повече се нуждаят от обновяване и увеличаване на автопарка си. Наред с това се появява и необходимостта от такава форма на финансиране, която няма да погълне голяма част от капиталовите ресурси, необходими за бизнеса. Приемаме, че избраната форма на финансиране на покупката е лизинг. В този момент се появява и дилемата:"Какъв лизинг да бъде предпочетен - оперативен или финансов?". Според дефиницията за финансов лизинг, това е лизингов договор, при който отдаващият под наем (лизингодателя), прехвърля на наемателя (лизингополучателя) всички ползи и рискове, свързани със собствеността върху актива. Този договор трябва задължително да съдържа, поне два от следните елементи: клауза за прехвърляне на собствеността върху актива на лизингополучателя; прехвърлянето на собствеността на лизингополучателя да стане в края на срока на договора за лизинг; срокът на лизинга да покрива по-голямата част от"живота"на актива (под"живот"на актива визираме амортизационния му срок). От казаното до тук става ясно, че най-отличителната черта на договора за финансов лизинг, е тази, че лизингополучателя след изтичане срока на договора става собственик на имуществото. Оперативният лизинг по своето същество е форма, при която лизингополучателят ползва вещта"под наем". За разлика от финансовия лизинг, при оперативния възможността за задължително придобиване на имуществото след изтичане срока на договора, отсъства. Най-общо оперативният лизинг може да се определи като"договор за наем", при който наемателят не може да стане собственик на лизингованата вещ.

Брой: 5/5.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв