Списание Актив

Брой: 5/5.2010

Основна тема: Данъчни аспекти на неустойките, дължими от доставчика на получателя по ЗДДС. автор: Иван Минчев

Теми на броя:

Данъчни аспекти на неустойките, дължими от доставчика на получателя по ЗДДС. автор: Иван Минчев

ДДС при доставки с преустроени сгради. автор: Лиляна Панева

ЗА И ПРОТИВ ДАНЪЧНА АМНИСТИЯ НА УКРИТИТЕ ДОХОДИ. автор: проф.Костадин Иванов

Какви са новите моменти в осигуряването на лицата, които внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване изцяло за своя сметка . автор: Румяна Станчева

ЛИКВИДАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - ПРОЦЕДУРА И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Истилиян Симеонов

Нов ред за събиране на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване. автор: Галина Николова, юрист

НОВИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ. автор: Аспасия Петкова

ОЧАКВАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. автор: Десислава Емилова

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. автор: Мария Стамболиева

СПЕЦИФИЧЕН РЕД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

Сумирано изчисляване на работното време се въвежда според нуждите на трудовия процес по преценка на работодателя . автор: Жанет Богомилова

УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО И НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

1.1. За ролята и значението на управленското счетоводство в съвременните икономически условия Според националната асоциация на счетоводителите в САЩ (National Association of Accountants) управленското счетоводство е дефинирано като процес на идентифициране, измерване, натрупване, анализиране, обработка, интерпретиране и представяне на финансова информация, която може да се използва за целите на планирането, оценяването и контрола в отделната организация. Управленското счетоводство едновременно с това осигурява подходящо приложение на счетоводната информация за рационално използване на ресурсите на организацията. Представеното определение ни дава основание да заключим, че ролята на управленското счетоводство е голяма по отношение на важни въпроси във връзка с функционирането на отделното предприятие. Още по-голямо става значението на управленското счетоводство в условията на глобализация и голяма конкуренция. Именно такива важни въпроси като тези за оцеляването на пазара на отделното предприятие, за себестойността на произвежданата продукция, за разпределението на непреките разходи са обект на изследване от управленското счетоводство. В по-голямата си част създаваната от управленското счетоводство информация се използва от не счетоводители, които изпълняват различни функции и задачи в предприятието. Това налага управленските счетоводители да я представят по начин разбираем за тях. Известно е, че в условията на глобализация и голяма конкуренция ролята и значението на счетоводството се засилват по отношение на планирането на бъдещото развитие на стопанската единица. Това се отнася за всички предприятия, които функционират в при пазарно ориентирано стопанство. Така, счетоводството трябва "да се превръща от информационна система на миналото и настоящето в информационна система за определяне на бъдещето; да се развие неговата футурологична функция и то да стане източник на информация за всестранно и задълбочено анализиране и оценяване на фирмата като база за определяне на бъдещето й." Необходимостта от развитието на управленското счетоводство в отделното предприятие е продиктувана от фактът, че не винаги посредством информацията създавана за целите на финансовото счетоводство може да се задоволят информационните потребности на управлението. Това е така, защото основната цел на финансовото счетоводство е изготвянето на финансови отчети с общо предназначение, като информацията съдържаща се в тях дава възможност да се оцени общото финансово състояние на едно предприятие. Но тази информация не е достатъчна за оперативното управление на предприятието.

Финансовият и оперативният лизинг - две алтернативи. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв