Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчни аспекти на неустойките, дължими от доставчика на получателя по ЗДДС. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • ДДС при доставки с преустроени сгради. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗА И ПРОТИВ ДАНЪЧНА АМНИСТИЯ НА УКРИТИТЕ ДОХОДИ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Какви са новите моменти в осигуряването на лицата, които внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване изцяло за своя сметка . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ЛИКВИДАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - ПРОЦЕДУРА И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Нов ред за събиране на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване. автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • НОВИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОЧАКВАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. автор: Десислава Емилова

  Виж повече

 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧЕН РЕД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Сумирано изчисляване на работното време се въвежда според нуждите на трудовия процес по преценка на работодателя . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО И НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

  1.1. За ролята и значението на управленското счетоводство в съвременните икономически условия Според националната асоциация на счетоводителите в САЩ (National Association of Accountants) управленското счетоводство е дефинирано като процес на идентифициране, измерване, натрупване, анализиране, обработка, интерпретиране и представяне на финансова информация, която може да се използва за целите на планирането, оценяването и контрола в отделната организация. Управленското счетоводство едновременно с това осигурява подходящо приложение на счетоводната информация за рационално използване на ресурсите на организацията. Представеното определение ни дава основание да заключим, че ролята на управленското счетоводство е голяма по отношение на важни въпроси във връзка с функционирането на отделното предприятие. Още по-голямо става значението на управленското счетоводство в условията на глобализация и голяма конкуренция. Именно такива важни въпроси като тези за оцеляването на пазара на отделното предприятие, за себестойността на произвежданата продукция, за разпределението на непреките разходи са обект на изследване от управленското счетоводство. В по-голямата си част създаваната от управленското счетоводство информация се използва от не счетоводители, които изпълняват различни функции и задачи в предприятието. Това налага управленските счетоводители да я представят по начин разбираем за тях. Известно е, че в условията на глобализация и голяма конкуренция ролята и значението на счетоводството се засилват по отношение на планирането на бъдещото развитие на стопанската единица. Това се отнася за всички предприятия, които функционират в при пазарно ориентирано стопанство. Така, счетоводството трябва "да се превръща от информационна система на миналото и настоящето в информационна система за определяне на бъдещето; да се развие неговата футурологична функция и то да стане източник на информация за всестранно и задълбочено анализиране и оценяване на фирмата като база за определяне на бъдещето й." Необходимостта от развитието на управленското счетоводство в отделното предприятие е продиктувана от фактът, че не винаги посредством информацията създавана за целите на финансовото счетоводство може да се задоволят информационните потребности на управлението. Това е така, защото основната цел на финансовото счетоводство е изготвянето на финансови отчети с общо предназначение, като информацията съдържаща се в тях дава възможност да се оцени общото финансово състояние на едно предприятие. Но тази информация не е достатъчна за оперативното управление на предприятието.

 • Финансовият и оперативният лизинг - две алтернативи. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 5/5.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв