Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчни аспекти на неустойките, дължими от доставчика на получателя по ЗДДС. автор: Иван Минчев

  В брой шести от списание "Наръчник на икономиста" беше подробно разгледано данъчното третиране на лихвите и неустойките с обезщетителен характер по ЗДДС.Настоящата разработка се явява като естествено продължение на темата, както и поради факта, че е налице определена неяснота по приложението на разпоредбите на ЗДДС в тази насока. По правило данъчната основа на доставките е равна на възнаграждението, дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, без ДДС.Но съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер, не се смятат за възнаграждение по доставка.В тази връзка може да се направи извода, че неустойките и всички други суми с обезщетителен характер, които биват изплащани на доставчика от получателя на стоката и/или услугата, не се включват в данъчната и основа и не подлежат на облагане с ДДС (дори и доставката да е облагаема).Или при формирането на данъчната основа на доставките сумата на неустойката, платена от получателя, не следва да се прибавя към договореното по сделката възнаграждение в полза на доставчика. Много по - неясни обаче са нещата, когато става дума за пари, които са дължими от доставчика на неговия клиент.Считаме, че когато са налице суми, които доставчикът по сделката следва да плати (върне) на лицето получател, са възможни две основни хипотези.При първата от тях сумата се дължи на клиента, тъй като, поради някаква причина страните са се договорили за намаляване на възнаграждението по доставката, което се полага на нейния извършител (доставчика).За по - голяма яснота ще приведем и конкретен пример: По сключен договор за извършване на дератизационна услуга вместо 5000 лева (без ДДС) клиента (получателя) плаща на доставчика (извършителя на услугата) 4000 лева, тъй като се оказва, че квадратурата на обработвания обект е по - малка и съответно са вложени по - малко материали и труд.В подобна ситуация следва да се коригира (намали) цената по сделката, т.е.връщането на сумите от доставчика на получателя е породено от факта, че последният е заплатил по - високо възнаграждение от полагащото се на доставчика с оглед реално извършената от него работа.В такива случаи данъчната основа на осъществената доставка следва да бъде намалена с върнатите от доставчика суми, т.е. в дадения пример да се издаде фактура за 4000 лева плюс начислен ДДС върху тях в размер на 800 лева.А ако първоначално договорените 5000лева (без ДДС) са вече документирани с данъчен документ (фактура) и за тях е начислен данък от 1000 лева, към така издадената фактура следва да се издаде кредитно известие на стойност 1000 лева (това е занижението на данъчната основа на доставката) и 200 лева ДДС.

 • ДДС при доставки с преустроени сгради. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗА И ПРОТИВ ДАНЪЧНА АМНИСТИЯ НА УКРИТИТЕ ДОХОДИ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Какви са новите моменти в осигуряването на лицата, които внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване изцяло за своя сметка . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ЛИКВИДАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - ПРОЦЕДУРА И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ. автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Нов ред за събиране на неоснователно получени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване. автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • НОВИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ОЧАКВАНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. автор: Десислава Емилова

  Виж повече

 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧЕН РЕД ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Сумирано изчисляване на работното време се въвежда според нуждите на трудовия процес по преценка на работодателя . автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО И НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В АГРАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: гл.ас.д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Финансовият и оперативният лизинг - две алтернативи. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

Брой: 5/5.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв