Списание Актив
 • Тема на броя:
  Кредити в рамките на холдингова структура - финансово-счетоводни аспекти.Автор: Десислава Йосифова, гл.ас.д-р

  Виж повече

 • Данъчен кредит при промяна на данъчната основа, настъпила след извършването на вноса.Автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Данъчни аспекти на разходите за пътуване и престой и експлотационните разходи в предприятието на едноличния търговец по ЗКПО. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Данъчно третиране на платеца на ДДС при облагаемите доставки, свързани с недвижим имот през 2009г.Автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Как може да се прекрати ползването на неплатен отпуск преди да изтече срока, за който е разрешен и при какви условия се отлага или прекъсва платен годишен отпуск.Автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Какви са задълженията на осигурителите за изплащане на паричните обезщетения на осигурените лица.Автор: Румяна Станчева

  От 1 януари 2007 г. паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се изчисляват и изплащат чрез териториалните поделения на Националния осигурителен институт. НОИ изплаща парични обезщетения и помощи само на осигурените за съответните рискове лица. Редът и начина за изчисляване и изплащане на обезщетенията е определен в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО). В наредбата са определени и задълженията на осигурителите, свързани с изплащането на паричните обезщетения на осигурените чрез тях лица. Съгласно чл. 9, ал. 1 от наредбата осигурените лица трябва да представят при осигурителя определените в наредбата документи за изплащане на дължимите обезщетения от държавното обществено осигуряване - това са болнични листове, заявления - декларации по образец, декларация за банковата сметка, по която да бъдат преведени сумите и др. За да получат парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане или трудоустрояване осигурените лица е необходимо да представят на работодателя си издаденият от медицинските органи болничен лист. Съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността осигуреният е длъжен да представи болничния лист или да уведоми работодателя до два работни дни от издаването му. Към болничните листове осигурените лица е необходимо да приложат и други документи в следните случаи: 1. Към болничните листове за случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1-5 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността се прилага анкетният лист; На основание чл. 11, ал. 1, т. 1 - 5 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността се издава болничен лист, в който лекуващия лекар задължително вписва "за анкета" в следните случаи: - умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или обезщетение; - нарушаване на режима, определен от здравните органи; - временна неработоспособност поради употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства; - временна неработоспособност поради хулигански и други противообществени прояви, установени по съответния ред; - временна неработоспособност поради неспазване на правилата за безопасна работа, установено по съответния ред; 2. Към болничните листове за майчинство след 42-ия ден от раждането се прилага декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане по образец (прил. 1 от НИИПОПДОО); 3. Към болничните листове за майчинство в случаите по чл. 167 от Кодекса на труда се прилага протокол на ЛКК за тежкото заболяване на майката, копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето и декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане по образец (прил. 1 от НИИПОПДОО ). 4. Към болничните листове за гледане на болно дете до 18-годишна възраст и за гледане на болен член на семейството над 18-годишна възраст се прилага декларация по чл. 39 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността; Осигурителите проверяват дали болничните листове са издадени в съответствие с Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността и Инструкция № 5 за работата и отчетността с болничните листове за временната неработоспособност. При несъответствие болничните листове се връщат на органите на медицинската експертиза или се обжалват по реда на чл. 112 от Закона за здравето.

 • Компютърни програми и интернет страници - признаване и представяне за счетоводни цели.Автор: д-р Румяна Пожаревска

  Виж повече

 • Кратка характеристика на КРМСФО 16.Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Някои основни моменти при счетоводното отчитане на растенията в туристическите предприятия.гл.ас. Теодора Рупска

  Виж повече

 • Преобразуване на данъчния финансов резултат с данъчни временни разлики.Автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Регистрация на лица, предоставящи социални услуги.Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 7/7.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.87610 лв
1 GBP = 2.25721 лв