Списание Актив
 • Тема на броя:
  Кредити в рамките на холдингова структура - финансово-счетоводни аспекти.Автор: Десислава Йосифова, гл.ас.д-р

  Виж повече

 • Данъчен кредит при промяна на данъчната основа, настъпила след извършването на вноса.Автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Данъчни аспекти на разходите за пътуване и престой и експлотационните разходи в предприятието на едноличния търговец по ЗКПО. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Данъчно третиране на платеца на ДДС при облагаемите доставки, свързани с недвижим имот през 2009г.Автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Как може да се прекрати ползването на неплатен отпуск преди да изтече срока, за който е разрешен и при какви условия се отлага или прекъсва платен годишен отпуск.Автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Какви са задълженията на осигурителите за изплащане на паричните обезщетения на осигурените лица.Автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Компютърни програми и интернет страници - признаване и представяне за счетоводни цели.Автор: д-р Румяна Пожаревска

  Виж повече

 • Кратка характеристика на КРМСФО 16.Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Някои основни моменти при счетоводното отчитане на растенията в туристическите предприятия.гл.ас. Теодора Рупска

  Виж повече

 • Преобразуване на данъчния финансов резултат с данъчни временни разлики.Автор: Истилиян Симеонов

  І. ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ - ПОНЯТИЕ И СЪЩНОСТ За разлика от постоянните данъчни разлики, данъчните временни разлики възникват, когато приходи или разходи са признати за данъчни цели в година, различна от годината на счетоводното им отчитане - чл. 24, ал. 1 от ЗКПО. Налице е данъчна временна разлика когато начислен счетоводен разход не е признат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, но в следващите години, когато настъпят регламентираните в закона условия за неговото признаване, този разход ще се признае за целите на данъчното облагане. Преобразуването на счетоводният финансов резултат с такъв разход ще се извърши в следната последователност: 1. увеличаване на счетоводния финансов резултат в годината на счетоводното отчитане на разхода (загубата); 2. намаляване на счетоводния финансов резултат в годината на настъпване на условието за признаване, уредено в част втора от закона. С увеличаването на счетоводния финансов резултат с размера на непризнатия в годината на счетоводното му отчитане разход, възниква данъчна временна разлика. Когато настъпи условието за признаване на този разход и с неговия размер се намали счетоводният финансов резултат е налице обратно проявление на данъчната временна разлика. Данъчните временни разлики, които възникват в резултат на непризнаване на счетоводни разходи в годината на тяхното счетоводно отразяване са т. нар. "положителни данъчни временни разлики". От гледна точка на приложимите счетоводни стандарти това са намаляеми временни разлики, тоест в следващи периоди от тях ще произтекат суми, с които да се намали данъчната печалба или да се увеличи данъчната загуба. Тези разлики създават активи по отсрочени данъци. Освен това данъчна временна разлика е налице и когато начислен счетоводен приход не е признат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, но в следващите години, когато настъпят условията за неговото признаване, същият се признава за целите на данъчното облагане. Преобразуването на счетоводния финансов резултат в този случай се извършва чрез: 1. намаляване на счетоводния финансов резултат в годината на счетоводното отчитане на прихода (печалбата) - възникване на данъчна временна разлика; 2. увеличаване на счетоводния финансов резултат в годината на настъпване на условието за признаване на прихода, уредено в част втора от закона Данъчната временна разлика възниква с намаляването на счетоводния финансов резултат с размера на непризнатия за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане приход. Обратното проявление на данъчната временна разлика настъпва, когато условията за признаване на прихода за данъчни цели са изпълнени, в следствие на което се извършва увеличение на счетоводния финансов резултат. Данъчните временни разлики, които възникват в резултат на непризнаване на счетоводни приходи в годината на тяхното счетоводно отчитане са т. нар. "отрицателни данъчни временни разлики". От гледна точка на счетоводното законодателство това са облагаеми временни разлики, тоест в следващи периоди от тях ще произтекат суми, с които да се увеличи данъчната печалба или да се намали данъчната загуба. Тези разлики създават пасиви по отсрочени данъци - суми на дължимите данъци от печалбата, платими в бъдещи периоди по отношение на облагаеми временни разлики. От начина на преобразуване е видно, че данъчните временни разлики представляват стройна система за данъчно регулиране на счетоводно отразените приходи и разходи в случаите, когато данъчния закон съдържа различен подход за тяхното третиране в сравнение с приложимото счетоводно законодателство.

 • Регистрация на лица, предоставящи социални услуги.Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 7/7.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.87610 лв
1 GBP = 2.25721 лв