Списание Актив
 • Тема на броя:
  Кредити в рамките на холдингова структура - финансово-счетоводни аспекти.Автор: Десислава Йосифова, гл.ас.д-р

  Виж повече

 • Данъчен кредит при промяна на данъчната основа, настъпила след извършването на вноса.Автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Данъчни аспекти на разходите за пътуване и престой и експлотационните разходи в предприятието на едноличния търговец по ЗКПО. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Данъчно третиране на платеца на ДДС при облагаемите доставки, свързани с недвижим имот през 2009г.Автор: Георги Петков

  Съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 2, т. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимия имот, когато услугата е свързана с недвижими имот, включително при: - експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот; - услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други. Това изброяване на услугите, попадащи в обхвата на чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗДДС не е изчерпателно и се предполага, че в хипотезата му попадат и други услуги, извършвани във връзка с недвижимите имоти, като например самите строителни услуги, услуги по оценка или експертиза на имота, проучвателни дейности и други. Важно е да се знае, че нормата на чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗДДС има специален характер и при колизия /несъответствие/ с други общи или специални норми, касаещи място на изпълнение на доставка на услуги, същата ги дерогира. Т.е. ако една и съща услуга има характер на консултантска услуга, маркетингова, инженерна или рекламна услуга и в същото време се отнася до недвижим имот, находящ се на територията на страната, за целите на данъчното облагане и по-специално за определяне мястото и на изпълнение, следва да се приеме, че е налице услуга, свързана с недвижим имот. При всички случаи следва да се приеме, че ако недвижимия имот се намира в Република България, във връзка с който се извърша или е извършена съответната услуга, мястото на изпълнение е на територията на страната и приложимия закон е българския ЗДДС. 1. Данъчно третиране на платеца на ДДС при извършване на облагаеми доставки на услуги, свързани с недвижим имот, находящ се на територията на страната до 31.12.2008 год.: В чл. 82, ал. 1 от ЗДДС е регламентирано основното правило относно лице-платец на данъка, съгласно който, освен в изрично предвидените изключения, данъкът по облагаемите доставки е изискуем от регистрирано по този закон лице - доставчик по облагаема доставка. До 31.12.2008 год., т.е. до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС, обн. ДВ, бр. 106 от 12.12.2008 год., лицето - платец на данъка при извършване на облагаеми доставки на услуги, свързани с недвижими имот, се определяше по това общо правило - лице платец е доставчикът на услугата - регистрирано по ЗДДС лице.

 • Как може да се прекрати ползването на неплатен отпуск преди да изтече срока, за който е разрешен и при какви условия се отлага или прекъсва платен годишен отпуск.Автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Какви са задълженията на осигурителите за изплащане на паричните обезщетения на осигурените лица.Автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Компютърни програми и интернет страници - признаване и представяне за счетоводни цели.Автор: д-р Румяна Пожаревска

  Виж повече

 • Кратка характеристика на КРМСФО 16.Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Някои основни моменти при счетоводното отчитане на растенията в туристическите предприятия.гл.ас. Теодора Рупска

  Виж повече

 • Преобразуване на данъчния финансов резултат с данъчни временни разлики.Автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Регистрация на лица, предоставящи социални услуги.Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 7/7.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.87610 лв
1 GBP = 2.25721 лв