Списание Актив

Брой: 7/7.2009

Основна тема: Кредити в рамките на холдингова структура - финансово-счетоводни аспекти.Автор: Десислава Йосифова, гл.ас.д-р

Теми на броя:

Данъчен кредит при промяна на данъчната основа, настъпила след извършването на вноса.Автор: проф.Костадин Иванов

Данъчни аспекти на разходите за пътуване и престой и експлотационните разходи в предприятието на едноличния търговец по ЗКПО. Автор: Иван Минчев

В практиката често пъти възникват въпроси относно практическото приложение на нормите на чл.33, респективно чл.204, т.3 от ЗКПО в стопанската дейност на предприятията.В настоящия материал ще разгледаме тяхното прилагане в стопанската дейност на предприятието на едноличния търговец. Съгласно текста на чл.33, ал.1, т.2 от ЗКПО разходите за пътуване и престой на физическото лице - собственик на предприятието на едноличния търговец, както и на лицата, които са в трудови правоотношения или са наети от него по извънтрудови правоотношения, ако са свързани с дейността на предприятието се признават изцяло за данъчни цели.В тази връзка трябва стриктно да се съблюдава спазването на нормата на чл.10 от ЗКПО, като същите следва да са документално обосновани чрез първични счетоводни документи.Това предполага, че физическото лице - собственик на предприятието на едноличния търговец при пътуване и престой извън мястото на основната си дейност трябва да докаже с необходимите първични документи връзката между командировката и основния предмет на дейност на предприятието.Трябва да бъдат надлежно съставени документи, при стриктно спазване на изискванията в Наредбата за командировките в страната, респективно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, с които се определя обект, цел, отчет на пътуването и евентуално други документи, в зависимост от конкретната дейност на предприятието.Според текста на чл.10, ал.1 от ЗКПО, счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.В тази връзка, ако бъдат нарушени изискванията за документална обоснованост на разходите за пътуване и престой или установяване на разходи, несвързани с дейността на предприятието на едноличния търговец е основание за прилагане на нормата на чл.26, т.1 и т.2 от ЗКПО, т.е. преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели в посока на увеличение - формиране на данъчна постоянна разлика.В този ред на мисли, считаме за уместно да маркираме и изменението в ЗДДФЛ, считано от 01.01.2009г. и по конкретно на чл.26 от същия с новата алинея 6, която регламентира, че в облагаемия доход на едноличния търговец се включва и превишението над двукратния размер, посочен в нормативен акт, на дневните командировъчни пари на собственика на предприятието на едноличния търговец.Така на практика се уеднаквява режима на данъчна регулация на дневните командировъчни пари, изплащани на собственика на едноличния търговец при командировки в страната или чужбина с този на останалите категории данъчно задължени лица.

Данъчно третиране на платеца на ДДС при облагаемите доставки, свързани с недвижим имот през 2009г.Автор: Георги Петков

Как може да се прекрати ползването на неплатен отпуск преди да изтече срока, за който е разрешен и при какви условия се отлага или прекъсва платен годишен отпуск.Автор: Жанет Богомилова

Какви са задълженията на осигурителите за изплащане на паричните обезщетения на осигурените лица.Автор: Румяна Станчева

Компютърни програми и интернет страници - признаване и представяне за счетоводни цели.Автор: д-р Румяна Пожаревска

Кратка характеристика на КРМСФО 16.Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

Кредити в рамките на холдингова структура - финансово-счетоводни аспекти.Автор: Десислава Йосифова, гл.ас.д-р

Някои основни моменти при счетоводното отчитане на растенията в туристическите предприятия.гл.ас. Теодора Рупска

Преобразуване на данъчния финансов резултат с данъчни временни разлики.Автор: Истилиян Симеонов

Регистрация на лица, предоставящи социални услуги.Автор: Мария Стамболиева

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв