Списание Актив
 • Тема на броя:
  Кредити в рамките на холдингова структура - финансово-счетоводни аспекти.Автор: Десислава Йосифова, гл.ас.д-р

  Виж повече

 • Данъчен кредит при промяна на данъчната основа, настъпила след извършването на вноса.Автор: проф.Костадин Иванов

  При промяна на данъчната основа при внос,която е настъпила след датата на разрешението за вдигане на стоките митническият орган издава административен акт /решение/ ,който може да бъде както за увеличаването,тата и за намаляването на данъчната основа по вноса. Възможни са следните по-често възникващи случаи: 1.Упражняване на правото на данъчен кредит за допълнително начисления и платен данък. Ал. 1 от чл.56а на ППЗДДС е в сила от 01.01.2009 г.Според нея, когато митническите органи начисляват допълнително задъжение за ДДС,извършено след датата на разрешението за вдигане на стоките,вносителят - регистрирано по закона лице упражнява правото си на данъчен кредит за допълнително начисляния и платен данък чрез включване на административния акт,издаден от митническия орган в дневника за покупките за данъчния период,през които този документ е получен от вносителя или за един от следващите три данъчни периоди - Ако лицето е имало право на прписпадане на пълен данъчен кредит през данъчния период,през които това право е упражненопървоначално,документът следва да се вкслючи в дневника за покупките,като увеличението на данъчната основа се посочи в клетка 10,а размерът на данъка - в клетка 11. - Ако лицето е имало право на прписпадане на частичен данъчен кредит през данъчния период,през който това право е упражненопървоночално,в колона 10 от дневника за покупките ,следва да се отрази размерът на увеличението на данъчната основа,а в колона 11 - размирът на увелишчението на данъка, умножен по коефициента по чл.73 от закона,определен през данъчния период,през който е упражнено първоночално правото на данъчен кредит. - Ако правото на приспадане на частичен данъчен кредит е упражнено първоночално през една календарна година,а допълнителното начисляване на данъка през следващата календарна година,в колона 11 на дневника за покупките, следва да се отрази увеличението на данъка,умножен по преизчисления годишен коефициент по чл.73,ал.6 от закона за годината,през която е извършен вноса. Даже и когато промяната на митническата стойност,която води до увеличавене на данъчната основа е в резултат на последващ контрол от страна на органите на Агенция"Митници",лицето-вносител ще има право да упражни правото си на на приспадане на данъчен кредит за установения от митническите органи допълнителен данък по съответния внос. В случая, за да се ползва правото на данъчен кредит необходимо условие е допълнително установения данък да се внесе ефективно в републиканския бюджет по реда на чл.90,ал.1 от ЗДДС.

 • Данъчни аспекти на разходите за пътуване и престой и експлотационните разходи в предприятието на едноличния търговец по ЗКПО. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Данъчно третиране на платеца на ДДС при облагаемите доставки, свързани с недвижим имот през 2009г.Автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Как може да се прекрати ползването на неплатен отпуск преди да изтече срока, за който е разрешен и при какви условия се отлага или прекъсва платен годишен отпуск.Автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Какви са задълженията на осигурителите за изплащане на паричните обезщетения на осигурените лица.Автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Компютърни програми и интернет страници - признаване и представяне за счетоводни цели.Автор: д-р Румяна Пожаревска

  Виж повече

 • Кратка характеристика на КРМСФО 16.Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Някои основни моменти при счетоводното отчитане на растенията в туристическите предприятия.гл.ас. Теодора Рупска

  Виж повече

 • Преобразуване на данъчния финансов резултат с данъчни временни разлики.Автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Регистрация на лица, предоставящи социални услуги.Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 7/7.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.87610 лв
1 GBP = 2.25721 лв