Списание Актив
 • Тема на броя:
  Кредити в рамките на холдингова структура - финансово-счетоводни аспекти.Автор: Десислава Йосифова, гл.ас.д-р

  Виж повече

 • Данъчен кредит при промяна на данъчната основа, настъпила след извършването на вноса.Автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Данъчни аспекти на разходите за пътуване и престой и експлотационните разходи в предприятието на едноличния търговец по ЗКПО. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Данъчно третиране на платеца на ДДС при облагаемите доставки, свързани с недвижим имот през 2009г.Автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Как може да се прекрати ползването на неплатен отпуск преди да изтече срока, за който е разрешен и при какви условия се отлага или прекъсва платен годишен отпуск.Автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Какви са задълженията на осигурителите за изплащане на паричните обезщетения на осигурените лица.Автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Компютърни програми и интернет страници - признаване и представяне за счетоводни цели.Автор: д-р Румяна Пожаревска

  Виж повече

 • Кратка характеристика на КРМСФО 16.Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  С Регламент (ЕО) № 460/2009 на Европейската комисия от 4 юни 2009 година, изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Разяснение 16 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО) в приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се добавя Разяснение 16 "Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност" (наричано още КРМСФО 16) на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО), както е посочено в приложението към Регламент (ЕО) № 460/2009. Регламентът влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави- членки. Регламентът е публикуван на 5 юни 2009 г. По-нататък в основни линии представяме КРМСФО 16. Много отчитащи се предприятия имат инвестиции в чуждестранни дейности (както са определени в МСС 21, параграф 8). Тези чуждестранни дейности може да са дъщерни дружества, асоциирани дружества, съвместни предприятия или клонове. МСС 21 изисква предприятието да определи функционалната валута на всяка от своите чуждестранни дейности като валута на първичната икономическа среда на тази дейност. При преизчисляване на резултатите и финансовото състояние на чуждестранна дейност във валутата на представяне предприятието е длъжно да признава разликите от промените в обменните курсове в друг всеобхватен доход до освобождаване от чуждестранната дейност. Отчитането на хеджиране на валутния риск, произтичащ от нетна инвестиция в чуждестранна дейност, се прилага само когато нетните активи на тази чуждестранна дейност са включени във финансовите отчети. Хеджираната позиция по отношение на валутния риск, произтичащ от нетната инвестиция в чуждестранна дейност, може да бъде сумата на нетните активи, равна или по-малка от балансовата стойност на нетните активи на чуждестранната дейност. МСС 39 изисква определяне на отговарящите на условията хеджирана позиция и хеджиращи инструменти в хеджиращо взаимоотношение. Ако има определено хеджиращо взаимоотношение, в случай на хеджиране на нетна инвестиция, печалбата или загубата от хеджиращия инструмент, който е определен като ефективен хедж на нетната инвестиция, се признава в друг всеобхватен доход и се включва в разликите от обменните курсове, възникващи от преизчисляване на резултатите и финансовото състояние на чуждестранната дейност. Предприятие с множество чуждестранни дейности може да е изложено на редица валутни рискове. КРМСФО 16 предоставя насоки за идентифициране на валутни рискове, отговарящи на изискванията за хеджиран риск при хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност. МСС 39 позволява предприятието да определи деривативен или недеривативен финансов инструмент (или комбинация от деривативен и недеривативен финансови инструменти) като хеджиращи инструменти на валутния риск. КРМСФО 16 предоставя насоки къде в групата трябва да се държат хеджиращи инструменти, които са хеджове на нетна инвестиция в чуждестранна дейност, за да отговарят на изискванията за отчитане на хеджирането.

 • Някои основни моменти при счетоводното отчитане на растенията в туристическите предприятия.гл.ас. Теодора Рупска

  Виж повече

 • Преобразуване на данъчния финансов резултат с данъчни временни разлики.Автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Регистрация на лица, предоставящи социални услуги.Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 7/7.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.87610 лв
1 GBP = 2.25721 лв