Списание Актив
 • Тема на броя:
  Кредити в рамките на холдингова структура - финансово-счетоводни аспекти.Автор: Десислава Йосифова, гл.ас.д-р

  Виж повече

 • Данъчен кредит при промяна на данъчната основа, настъпила след извършването на вноса.Автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Данъчни аспекти на разходите за пътуване и престой и експлотационните разходи в предприятието на едноличния търговец по ЗКПО. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Данъчно третиране на платеца на ДДС при облагаемите доставки, свързани с недвижим имот през 2009г.Автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Как може да се прекрати ползването на неплатен отпуск преди да изтече срока, за който е разрешен и при какви условия се отлага или прекъсва платен годишен отпуск.Автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Какви са задълженията на осигурителите за изплащане на паричните обезщетения на осигурените лица.Автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Компютърни програми и интернет страници - признаване и представяне за счетоводни цели.Автор: д-р Румяна Пожаревска

  Виж повече

 • Кратка характеристика на КРМСФО 16.Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Някои основни моменти при счетоводното отчитане на растенията в туристическите предприятия.гл.ас. Теодора Рупска

  През последните години в редица туристически предприятия се придобиват различни растения с цел създаване на естетическа наслада на постелите, уют или екзотична обстановка. Всичко това е много хубава идея, но за счетоводителите в тези предприятия възниква въпросът за правилното методологически отчитане на растенията. Именно на основните моменти, свързани със счетоводното отчитане на растенията в предприятията от туристическия сектор е посветена тази статия. Обикновено първия въпрос който възниква е как да бъдат класифицирани растенията като обекти на счетоводно отчитане. Трябва да се знае, че растенията са биологични активи и като такива се разграничават на текущи (краткотрайни) или нетекущи (дълготрайни) според това през какъв период от време ще бъдат използвани в предприятието и от тях ще се черпи икономическа изгода. Текущите се използват през период до една година, а нетекущите - съответно за период по-дълъг от една година. За правилното счетоводно отчитане на биологичните активи следва да се приложат постановките на МСС 41 Земеделие или съответно на СС 41 Селско стопанство. Обикновено след като са придобити съответните растения възниква въпросът за тяхното оценяване. Съгласно постановките на МСС 41 Земеделие и на СС 41 Селско стопанство биологичните активи се оценяват при първоначално признаване по справедлива цена. Освен това справедливата стойност на биологичните активи определи надеждно. Обикновено пазарът дава възможност именно за такава надеждна оценка за конкретен единичен биологичен актив или за група биологични активи като цяло. Но съществува и вероятност да няма известна пазарна цена. Причините за това са от най-различно естество - липса на търсене, специфичност на биологичния актив и рядкост на сделките сключвани с него и т. н. Тогава справедливата стойност на биологичния актив се изчислява като се вземат предвид тенденциите в развитието на бранша, нетната настояща стойност на очакваните касови потоци, или нетната реализуемата стойност, като тези методи за оценка се приемат за алтернативни. Ако обаче справедливата стойност на биологичните активи не може да се определи надеждно, те следва да се оценят по историческа цена. Не съществуват единни критерии и едностранно тълкувание на това, кога справедливата стойност на биологичните активи не може да бъде надеждно определена.

 • Преобразуване на данъчния финансов резултат с данъчни временни разлики.Автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Регистрация на лица, предоставящи социални услуги.Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 7/7.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.87610 лв
1 GBP = 2.25721 лв