Списание Актив
 • Тема на броя:
  Кредити в рамките на холдингова структура - финансово-счетоводни аспекти.Автор: Десислава Йосифова, гл.ас.д-р

  Виж повече

 • Данъчен кредит при промяна на данъчната основа, настъпила след извършването на вноса.Автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Данъчни аспекти на разходите за пътуване и престой и експлотационните разходи в предприятието на едноличния търговец по ЗКПО. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Данъчно третиране на платеца на ДДС при облагаемите доставки, свързани с недвижим имот през 2009г.Автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Как може да се прекрати ползването на неплатен отпуск преди да изтече срока, за който е разрешен и при какви условия се отлага или прекъсва платен годишен отпуск.Автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Какви са задълженията на осигурителите за изплащане на паричните обезщетения на осигурените лица.Автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Компютърни програми и интернет страници - признаване и представяне за счетоводни цели.Автор: д-р Румяна Пожаревска

  Въведение в проблематиката Компютърните програми и интернет страници са обекти от интелектуалната собственост на отчетните единици. Правата върху придобитите от външен източник или разработени компютърни програми, бази данни и интернет страници в международното и в националното законодателство по отношение на закрилата на интелектуалната собственост се третират като авторски права върху литературни произведения. Компютърните програми могат да бъдат и компонент на правата върху индустриална собственост, но само в случаите когато се третират за изобретение и са подсистема от продукт или част от метод, който е патентноспособен. Като самостоятелен обект компютърните програми са изключени както в българското , така и в международното законодателство от обхвата на индустриалната собственост. За целите на счетоводството, компютърните програми, базите данни и интернет страниците могат да бъдат признати като нематериални активи или като текущ разход за дейността, в зависимост от възприетия праг на същественост в отчетната единица (конвенция за същественост). За да бъдат признати и класифицирани като нематериални активи тези специфични обекти от авторските права върху литературни произведения следва да покриват следните прагови критерии: " да са установими нефинансови ресурси, придобити от отчетната едница в резултат на минали събития; " да нямат физическа субстанция, въпреки че могат да се съдържат във физическа субстанция или носителят им да има физическа субстанция (например: компактдиск със записано произведение на литературата, науката и изкуството, като нематериален актив е авторското право върху произведението; сертификат за патент, като нематериален актив е самият патент и др.); " да са контролирани от отчетната единица; " да могат надеждно да бъдат оценени при придобиване; " да са от съществено значение при употреба; " да се очаква бъдеща стопанска изгода от използването им. В практиката се наблюдават и случаи, когато компютърните софтуеъри могат да бъдат носители както материални, така и нематериални елементи, което поражда трудности при тяхното детерминиране като вид актив (материален или нематериален). За правилната им класификация би следвало да се прецени относителното или сравнителното превъзходство или важност на материалния или нематериалния компонент на актива. Например, компютърен софтуер (операционната система), който е важна и неразделна част от компютъра и се третира като част от хардуеърно оборудване се класифицира като материален; компютърен софтуер, който не е неразделна част от хардуеърно оборудване, се третира като нематериален.

 • Кратка характеристика на КРМСФО 16.Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Някои основни моменти при счетоводното отчитане на растенията в туристическите предприятия.гл.ас. Теодора Рупска

  Виж повече

 • Преобразуване на данъчния финансов резултат с данъчни временни разлики.Автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Регистрация на лица, предоставящи социални услуги.Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 7/7.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.87610 лв
1 GBP = 2.25721 лв