Списание Актив
 • Тема на броя:
  Кредити в рамките на холдингова структура - финансово-счетоводни аспекти.Автор: Десислава Йосифова, гл.ас.д-р

  Предоставянето на парични заеми от предприятия, които не са финансови институции е сравнително рядко срещано явление. И все пак в практиката на различни предприятия има такива случаи. Един от най-разпространените от практическа гледна точка случаи, при които възниква отчитане на активи под формата на заеми в предприятия от нефинансовия сектор е предоставянето на парични средства в холдингова структура. Един от аргументите за това, че този проблем (макар не често срещан) не следва да се подценява е наличието на специалните текстове в материалния данъчен закон (ЗКПО), свързани с възможни случаи на отклонение от данъчното облагане от една страна (тази на кредитодателя), както и регулиране на слабата капитализация от друга страна (тази на кредитополучателя), във връзка с признаването или непризнаването на разходите за лихви. Необходимо е да се имат предвид някои важни данъчни аспекти при междуфирменото кредитиране на свързани предприятия или предоставянето на заем на лица, които са свързани по друг начин. В този смисъл следва да се съблюдават разпоредбите на ЗКПО, (вж. част първа, глава четвърта Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, Сделки между свързани лица), чл. 15: "Когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчния финансов резултат, отличаващи се от условията между несвързани лица, данъчният финансов резултат се определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица." При съблюдаването на чл. 16, ал. 1. когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчният финансов резултат се определя, без да се вземат под внимание тези сделки, някои техни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчният финансов резултат, който би се получил при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане. Съгласно разпоредбата на ал. 2, т.3 на същия член, за отклонение от данъчно облагане се смята и: "получаването или предоставянето на кредити с лихвен процент, отличаващ се от пазарната лихва към момента на сключване на сделката, включително в случаите на безлихвени заеми или друга временна безвъзмездна финансова помощ, както и опрощаването на кредити...". Съгл. т. 32. от ДР на ЗКПО "пазарна лихва" е лихвата, която би била платена при същите условия за предоставен или получен кредит под каквато и да е форма по сделка между лица, които не са свързани. Пазарната лихва се определя според условията на пазара, като се отчитат всички количествени и качествени характеристики на сделката - форма, размер и валута на предоставените средства, срок на предоставянето им, вид, размер и ликвидност на обезпечението, кредитният риск и други рискове, свързани със сделката, профил на кредитополучателя или лизингополучателя, както и всички други условия и обстоятелства, влияещи върху размера на лихвата. Като обобщение относно лихвите за данъчни цели по договори за междуфирмени кредити (и кредитиране на др. свързани лица) следва да се каже, че когато се предоставят или получават кредити с лихвен процент, отличаващ се от пазарната лихва към момента на сключване на сделката, за данъчни цели се приема пазарната лихва. На практика избора на дадена ставка и определянето й като "пазарен лихвен процент" представлява затруднение за предприятията-кредитодатели и резултатите могат да бъдат различни при отделните случаи. Пазарната лихва е специфична за всеки отделен казус и следва да се определя за конкретни сделки и периоди, предвид различни обстоятелства. Най-удобно е да се използва като база лихва, която е близка до официално обявените годишни лихви от търговските банки по отпусканите кредити по приблизително същите параметри (т.е. по метода на пазарните аналози).

 • Данъчен кредит при промяна на данъчната основа, настъпила след извършването на вноса.Автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Данъчни аспекти на разходите за пътуване и престой и експлотационните разходи в предприятието на едноличния търговец по ЗКПО. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Данъчно третиране на платеца на ДДС при облагаемите доставки, свързани с недвижим имот през 2009г.Автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Как може да се прекрати ползването на неплатен отпуск преди да изтече срока, за който е разрешен и при какви условия се отлага или прекъсва платен годишен отпуск.Автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Какви са задълженията на осигурителите за изплащане на паричните обезщетения на осигурените лица.Автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Компютърни програми и интернет страници - признаване и представяне за счетоводни цели.Автор: д-р Румяна Пожаревска

  Виж повече

 • Кратка характеристика на КРМСФО 16.Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Някои основни моменти при счетоводното отчитане на растенията в туристическите предприятия.гл.ас. Теодора Рупска

  Виж повече

 • Преобразуване на данъчния финансов резултат с данъчни временни разлики.Автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Регистрация на лица, предоставящи социални услуги.Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 7/7.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.87610 лв
1 GBP = 2.25721 лв