Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчно третиране на доставките, свързани със земя и сгради по реда на ДДС. Автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Водене на специфични регистри - книги. Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Връзката и зависимостта между закона за корпоративното подоходно облагане и закона за ДДС. Автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ДДС при целеви помощи и субсидии за животновъди. Автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност. Автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Когато държавният служител е придобил право на пенсия, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение. Автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Лихвите и неустойките с обезщетителен характер не се облагат с ДДС. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Облагаеми доставки на услуги по ЗДДС, свързани с недвижим имот.Автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Прилагане разпоредбите на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Участието на външни експерти в комисиите за провеждане на процедури по реда на закона за обществените поръчки. Автор: Десислава Емилова

  С влизане в сила на промените в Закона за обществените поръчки от 01.01.2009 г., възложителите по чл.7, т. 1-4 от ЗОП имат задължение да привличат външни експерти като членове на комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, които се откриват по реда на ЗОП. Това изискване не се прилага за обществените поръчки, чиито стойности са равни или по-високи от посочените в регламента по чл.45а, ал.1 от ЗОП и се финансират напълно или частично със средства на европейски фондове (чл.20а от ЗОП). Изискването не следва да се прилага и за процедурите, които се провеждат по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, но няма забрана по преценка на възложителя външни експерти да бъдат включвани в комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите. I. Изисквания за включване в списъка от експерти, поддържан от Агенцията по обществени поръчки. Съгласно разпоредбата на чл.19, ал.2, т.8 от Закона за обществените поръчки изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки поддържа, със съдействието на професионалните сдружения и организации в съответния бранш, списък на лица, които възложителите използват като външни експерти при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Това правомощие е тясно свързано с друга разпоредба на закона, а именно изискването, залегнало в чл.34, ал.3 от ЗОП. Тази правна норма съдържа задължение за възложителите да привличат като член на комисията за провеждане на обществената поръчка външен експерт, който е включен в посочения списък. Списъкът е публичен и достъпен чрез интернет страницата на агенцията www.aop.bg. Той се обновява и допълва непрекъснато. Основното изискване към лицата, които могат да бъдат включвани в списъка от експерти, е да притежават квалификация в областта на строителството, услугите и доставките, обект на обществени поръчки. Те трябва да са пълнолетни, да имат най-малко средно образование и да не са лишени от право да упражняват дейност в областта, в която заявяват своята компетентност. Браншови професионални сдружения и организации, както и отделни физически лица могат да подават в АОП заявления по образец за включване в списъка от експерти. Когато отделно физическо лице заявява вписване в списъка, то следва да посочи в заявлението: - образователната степен, която има в областта на заявената компетентност (тя може да е магистър, бакалавър, средно образование, средно специално или др. официално призната образователна степен); - специалност; - област (-и) на компетенстност; - региона, в който би могло да приема заявки за участие в комисии за възлагане на обществени поръчки. Възможно е лицето да посочи цялата страна, един или няколко региона; - стаж в областта на основната заявена компетентност в години; - разполага ли с опит в областта на обществените поръчки; - сертификати и удостоверения, които дават представа за неговата компетентност в съответната област. Когато за осъществяване на определена дейност се изисква наличието на лиценз, той също се посочва. Заявлението се изпраща до АОП на хартия, подписано от заявителя и като файл, на електронен адрес aop@aop.bg, или само на посочения електронен адрес, подписано с електронен подпис. Когато браншова организация или сдружение заявява експерти за включване в списъка, приложеното заявление следва да съдържа толкова брой редове, колкото са предложените лица. В тези случаи в последната колона на заявлението се посочва името на браншовата камара, съюз или друга съсловна организация, която предлага експерта (експертите) за включване в списъка. Заявленията подадени от браншови сдружения и организации се подписват от председателите им или от длъжностно лице, упълномощено да представлява организацията по този въпрос и се изпращат до АОП на хартия (в оригинал) и като файл, на електронен адрес aop@aop.bg, или само на посочения електронен адрес, подписано с електронен подпис. АОП има правото да изисква допълнителна информация от лицата при възникване на съмнени

Брой: 6/6.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91767 лв
1 GBP = 2.32380 лв