Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчно третиране на доставките, свързани със земя и сгради по реда на ДДС. Автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Водене на специфични регистри - книги. Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Връзката и зависимостта между закона за корпоративното подоходно облагане и закона за ДДС. Автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ДДС при целеви помощи и субсидии за животновъди. Автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност. Автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Когато държавният служител е придобил право на пенсия, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение. Автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Лихвите и неустойките с обезщетителен характер не се облагат с ДДС. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Облагаеми доставки на услуги по ЗДДС, свързани с недвижим имот.Автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Прилагане разпоредбите на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. Автор: Мария Стамболиева

  Социалната политика, която Министерството на труда и социалната политика следва, е съобразена с изискванията на Европейския съюз в областта на социалната закрила, борбата с бедността и социалната изолация. Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в общността. Съвременният подход в управлението на системата за социални услуги следва възприетия в държавите членки на ЕС модел и гарантира правото на достатъчно средства за покриване на основните потребности на различните социални групи в обществото. В тази връзка има набелязани конкретните действия, които Министерството на труда и социалната политика предприема, с цел създаване на справедлив социален ред. Конкретните приоритети са насочването на социалните услуги и грижи към най-уязвимите групи - възрастни, самотни хора, хора с увреждания, деца в риск, представители на етнически общности, преход от институционални грижи към услуги, които оставят човека в неговата общност и семейна среда. Акцентът е поставен върху разрастването на социални услуги, които се предоставят в общността, а именно: личен асистент, социален асистент, домашен помощник, дневни центрове, защитени жилища, центрове за социална рехабилитация и интеграция и др. Развитието на социалните услуги в специализираните институции е ориентирано по посока на използване капацитета на съществуващите такива чрез постепенното им трансформиране в дневни центрове, както и подобряване на тяхната материално-техническа база чрез реконструкция, обновяване и преоборудване. "Потребители на социални услуги" от една страна са лицата и семействата, които ползват социални услуги в общността и в специализирани институции, а от друга са лицата, които поради здравни, възрастови, социални и други, независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество или с помощта на задължените по закон да ги издържат лица, да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности. От правото се ползват българските граждани, семейства и съжителстващи лица; чужденците с разрешение за постоянно пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут; чужденците, ползващи се от временна закрила, и лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

 • Участието на външни експерти в комисиите за провеждане на процедури по реда на закона за обществените поръчки. Автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 6/6.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91767 лв
1 GBP = 2.32380 лв