Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчно третиране на доставките, свързани със земя и сгради по реда на ДДС. Автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Водене на специфични регистри - книги. Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Връзката и зависимостта между закона за корпоративното подоходно облагане и закона за ДДС. Автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ДДС при целеви помощи и субсидии за животновъди. Автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност. Автор: Георги Желев

  До 31 декември 2004 г., в отношенията между Република България и Руската Федерация, в областта на социалната сигурност се прилагаше Спогодбата между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики от 11.12.1959 г., която беше денонсирана със закон, приет от Народното събрание и обнародван в "Държавен вестник", бр. 63 от 16.07.2003 г. На 27 февруари 2009 г. в Москва, министърът на труда и социалната политика на Република България и министърът на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация подписаха Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност. Новият договор беше ратифициран със закон приет от Народното събрание и обнародван в "Държавен вестник", бр. 31 от 24.04.2009 г. Съгласно разпоредбите на договора, същият ще започне да се прилага от 30-тия ден, следващ датата на размяната на ратификационните документи между двете държави, след като бъдат изпълнени условията на националните им законодателства за влизането му в сила, като вероятно това ще стане до края на 2009 г. Очаква се, договорът да засегне широк кръг от лица, които са работили или в момента работят на територията на Република България и Руската Федерация, поради което е важно разпоредбите му да се познават още преди фактическото му влизане в сила. І. Договорът се основава на общоприетите европейски принципи на социалната сигурност - еднакво третиране на гражданите от двете държави в областта на социалната сигурност; приложимост само на едно законодателство; сумиране на осигурителни периоди за придобиване право на обезщетения и помощи; износ на обезщетения. В материалния обхват на договора са включени: - обезщетенията за временна неработоспособност; - обезщетенията за майчинство; - пенсиите за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест; - пенсиите за осигурителен стаж и възраст; - пенсиите за инвалидност поради общо заболяване; - наследствените пенсии; - пенсиите, несвързани с трудова дейност (пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност, социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност, пенсия за особени заслуги, персонални пенсии); - семейните помощи за деца и - помощите при смърт. Персоналният обхват на договора включва лицата, с местоживеене на територията на Република България и Руската Федерация, които са техни граждани, а също и на членовете на семействата на посочените лица, които са се подчинявали или се подчиняват на действието на законодателството на една от двете държави. За Руската Федерация договорът не се прилага към военнослужещите от въоръжените сили на двете държави и другите военни формирования, създадени по законодателството на двете държави; лица от ръководния и редовия състав на органите на вътрешните работи, членовете на техните семействата, други лица приравнени към посочените военнослужещи, по отношение на пенсионното осигуряване по специалното законодателство на Руската Федерация, а така също и към държавните граждански служители.

 • Когато държавният служител е придобил право на пенсия, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение. Автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Лихвите и неустойките с обезщетителен характер не се облагат с ДДС. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Облагаеми доставки на услуги по ЗДДС, свързани с недвижим имот.Автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Прилагане разпоредбите на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Участието на външни експерти в комисиите за провеждане на процедури по реда на закона за обществените поръчки. Автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 6/6.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91767 лв
1 GBP = 2.32380 лв