Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчно третиране на доставките, свързани със земя и сгради по реда на ДДС. Автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Водене на специфични регистри - книги. Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Връзката и зависимостта между закона за корпоративното подоходно облагане и закона за ДДС. Автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ДДС при целеви помощи и субсидии за животновъди. Автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност. Автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Когато държавният служител е придобил право на пенсия, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение. Автор: Жанет Богомилова

  Казус: Държавна агенция сме и имаме служители, назначени по Закона за държавния служител. Някои от тях са навършили пенсионна възраст, но не са натрупали нужния осигурителен стаж, за да се пенсионират. При това положение в случай, че си внесат необходимите осигурителни вноски и закупят недостигащия им стаж до пенсия, можем ли да прекратим служебното правоотношение поради пенсиониране по чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител? Какви обезщетения следва да платим? А.С., София Отговор: Разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител дава право на органа по назначаването едностранно да прекрати служебното правоотношение при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В случая, който описвате, лицето очевидно не е придобило право на пенсия поради това, че стажът не му достига. Въпрос на лично негова преценка и желание е дали ще заплати осигурителните вноски за определено време съобразно закона, така че да си набави необходимия осигурителен стаж, за да може да придобие право на пенсия. Ето защо в описаните случаи правилното решение е прекратяването на служебното правоотношение да стане по инициатива на държавния служител - например по взаимно съгласие или пък с едностранно волеизявление. За да получи обезщетението, предвидено за държавните служители при пенсиониране, е необходимо към момента на прекратяването лицето да е придобило вече право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Според чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение с едномесечно предизвестие при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. При неспазване на срока на предизвестие от органа по назначаването на държавния служител се дължи обезщетение в размер на брутната заплата за неспазения срок на предизвестието. Според чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 6 месеца за мъжете и 55 години и 6 месеца за жените, при условие че сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта не е по-малък от 98 за мъжете и 88 за жените. От 31 декември 2000 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца за мъжете и за жените до достигане на 63 години за мъжете и 60 години за жените, а сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта се увеличава с 1 до достигане на 100 за мъжете и 90 за жените.

 • Лихвите и неустойките с обезщетителен характер не се облагат с ДДС. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Облагаеми доставки на услуги по ЗДДС, свързани с недвижим имот.Автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Прилагане разпоредбите на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Участието на външни експерти в комисиите за провеждане на процедури по реда на закона за обществените поръчки. Автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 6/6.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91767 лв
1 GBP = 2.32380 лв