Списание Актив
  • Тема на броя:
    Данъчно третиране на доставките, свързани със земя и сгради по реда на ДДС. Автор: Георги Петков

    Виж повече

  • Водене на специфични регистри - книги. Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

    Виж повече

  • Връзката и зависимостта между закона за корпоративното подоходно облагане и закона за ДДС. Автор: Цветан Станкулов

    Виж повече

  • ДДС при целеви помощи и субсидии за животновъди. Автор: Лиляна Панева

    Виж повече

  • Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност. Автор: Георги Желев

    Виж повече

  • Когато държавният служител е придобил право на пенсия, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение. Автор: Жанет Богомилова

    Виж повече

  • Лихвите и неустойките с обезщетителен характер не се облагат с ДДС. Автор: Иван Минчев

    Виж повече

  • Облагаеми доставки на услуги по ЗДДС, свързани с недвижим имот.Автор: проф.Костадин Иванов

    Виж повече

  • Прилагане разпоредбите на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Автор:Румяна Станчева

    На основание чл. 4, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица, на лицата, работещи без трудово или служебно правоотношение, на съпругът/ата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба по време на задграничния мандат и на лицата, изпратени на работа в чужбина от български работодател или с посредничество на българска организация, се урежда от Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт. На основание разпоредбата на чл. 4, ал. 8 от КСО е издадена Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. В бр. 12 на Държавен вестник от 2009 г. е публикувано Постановление № 24 на Министерски съвет от 6 февруари 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Постановлението е в сила от 1 януари 2009 г. В раздел І от наредбата е определен редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица и на работещите без трудово правоотношение Самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски изцяло за своя сметка. Самоосигуряващите се дължат осигурителни вноски за периодите, през които са извършвали дейността, за която са регистрирани. Съгласно чл. 4, ал. 3 от КСО самоосигуряващите се подлежат на задължително осигуряване за фонд "Пенсии", но на основание чл. 4, ал. 4 от кодекса по свое желание могат да внасят вноски и за общо заболяване и майчинство. Предвид спецификата в осигуряването тези лица трябва да декларират в компетентната териториална дирекция на НАП определени обстоятелства, свързани с осигуряването, които са регламентирани в наредбата. През 2009 г. няма промяна в реда за деклариране на определените от наредбата обстоятелства в териториалните дирекции на НАП. На основание чл. 1, ал. 2 от наредбата самоосигуряващите се декларират започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която са регистрирани като самоосигуряващи се с декларация, подписана от лицето в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Декларацията е по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП и се подава в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето. Съгласно чл. 1, ал. 3 от наредбата видът на осигуряването се определя също с декларация в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. За 2009 г. няма промяна и в срока, в който самоосигуряващите се могат да променят вида на осигуряването си. Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация до края на януари на съответната календарна година. При прекъсване и възобновяване на съответната дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да промени вида на осигуряването си. Данните за започване, прекъсване, възобновяване и прекратяване на трудовата дейност, както и за избор на обхвата на осигуряване се използват от органите по приходите на НАП за определяне на осигурителните задължения на самоосигуряващите се лица. Тези данни се използват и от контролните органи на НОИ при определяне на правото на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на малко дете, на парична помощ за профилактика и рехабилитация, както и при заверката на осигурителния стаж и осигурителния доход в осигурителните книжки.

  • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. Автор: Мария Стамболиева

    Виж повече

  • Участието на външни експерти в комисиите за провеждане на процедури по реда на закона за обществените поръчки. Автор: Десислава Емилова

    Виж повече

Брой: 6/6.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91767 лв
1 GBP = 2.32380 лв