Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчно третиране на доставките, свързани със земя и сгради по реда на ДДС. Автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Водене на специфични регистри - книги. Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Връзката и зависимостта между закона за корпоративното подоходно облагане и закона за ДДС. Автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ДДС при целеви помощи и субсидии за животновъди. Автор: Лиляна Панева

  При определени условия държавата предоставя на българските производители на селскостопанска продукция парични средства под формата на нормативно определени целеви субсиди и финансирания. Получатели на такива субсидии са лицата - физически и юридически, регистрирани като лица, осъществяващи дейност в определени направления на селското стопанство. В сферата на животновъдството такива са например целевите субсидии за производство на качествено мляко и държавните помощи при закупуване на фураж за изхранване на млекодайни животни. Нормативна основа за тяхното предоставяне са съответните регламенти на ЕО, определящи правната рамка на единната селскостопанска политика на Общността, и съответните решения на Европейската комисия по въпросите, свързани с тяхното практическо прилагане; Законът за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и решенията на управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие", на който е възложено институционалното управление на средствата, предназначени за посочените цели. В изпълнение на тези цели, на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1, б. "а" от ЗПЗП Държавен фонд "Земеделие" предоставя на лицата - производители на селскостопанска продукция от т.нар. "млечно направление", парични средства за: - произведено и продадено качествено краве мляко; - производство и преработка на местна земеделска продукция с цел продажба на вътрешния и външни пазари; и - субсидии, включително такива, предназначени за изцяло или частично покриване на разходите им за лихви по банкови кредити, свързани с дейността им. Данъчното третиране по ЗДДС на средствата от субсидии и финансирания на тези направления е често поставян въпрос. Това мотивира неговото по- обстойно дискуниране. 1.Данъчно третиране по ЗДДС на субсидиите и финансиранията за производство на качествено мляко Връзката между предназначението на посочените целеви средства и финансирания и включването на усвоения им размер в данъчните основи на доставките, осъществявани от производителите, произтича от разпоредбите на чл.26 на ЗДДС и т. 15 от ДР на закона. В тези на чл.26 са определени елементите на данъчната основа ( ДО) на облагаемите доставки, а в т.15 на § 1 от ДР на закона е дефинирано съдържанието на понятието "Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, по смисъла на закона. Участието на субсидиите и финансиранията в ДО на доставките е регламентирано изрично в текста на чл. 26, ал. 3, т. 2 на ЗДДС. В съответствие с него ДО се увеличава с "всички субсидии и финансирания, свързани с доставката". Според редакцията на текста на т.15 на §1 от ДР на ЗДДС, действал до края на 2006 г., като свързани с доставките се третираха и субсидиите, обвързани с количеството и качеството на предоставяните стоки на трети лица. Междувременно в текста на т.15 на §1 от ДР на ЗДДС (изм. ДВ, бр.113 от 2007 г.) бе извършена промяна. Като "Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка", в него са определени субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяните стоки и услуги. За такива не се считат тези, отпускани за покриване на загуби и/или за финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи. Следователно, тъй като средствата, отпускани на животновъдите като целеви субсидии за количество произведено качествено мляко и като помощ за изхранване на животните им, не са свързани с цената на тяхната продукция, къгласно новата дефиниция на понятиет, няма основание те да участват в ДО на доставките им. Това бе ясно обосновано в писмо № 12-509 от 25.07. 2008 г. на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), в което се изрази становище, че субсидиите, предоставяни на млекопроизводителите за произведно качествено мляко, са предоставени за финансиране на разходи, целта на които е постигане на общностните стандарти за хигиенни изисквания и здравословно хранене на животните.

 • Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност. Автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Когато държавният служител е придобил право на пенсия, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение. Автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Лихвите и неустойките с обезщетителен характер не се облагат с ДДС. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Облагаеми доставки на услуги по ЗДДС, свързани с недвижим имот.Автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Прилагане разпоредбите на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Участието на външни експерти в комисиите за провеждане на процедури по реда на закона за обществените поръчки. Автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 6/6.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91767 лв
1 GBP = 2.32380 лв