Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчно третиране на доставките, свързани със земя и сгради по реда на ДДС. Автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Водене на специфични регистри - книги. Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Връзката и зависимостта между закона за корпоративното подоходно облагане и закона за ДДС. Автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ДДС при целеви помощи и субсидии за животновъди. Автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност. Автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Когато държавният служител е придобил право на пенсия, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение. Автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Лихвите и неустойките с обезщетителен характер не се облагат с ДДС. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Облагаеми доставки на услуги по ЗДДС, свързани с недвижим имот.Автор: проф.Костадин Иванов

  С промените на ЗДДС, които са в сила от 01.01 2009г. /ДВ бр.106 от 2008г./ се внесоха уточнения относно мястото на изпълнение и на лицата-платци на данък при извършване на облагаеми доставки на услуги,свързани с недвижим имот. Прецезирането на нормативната уредба, с която се регламентира данъчното третиране по ЗДДС на доставките,свързани с недвижим имот се изразява в следното : 1.Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга,свързана с недвижим имот. Съгласно чл.21,ал.2,т.1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга,свързана с недвижим имот е мястото,където се намира недвижимият имот. Така се определя мястото на изпълнение на доставки,изразяващи се в: - експертни услуги или услуги на посредници с недвижим имот и - услуги по подготовка и координация на строителните работи,свързани с недвижимия имот,като архитектурни,инженерни,надзорни и други услуги. Следва да се има предвид,че пълното изброяване на услугите,свързани с недвижим имот,попадащи в обхвата на чл.21,ал.1,т.1 е неизчерпателно. В обхвата на този член от закона попадат и други услуги,извършвани във връзка с недвижимите имоти спрямо, които се прелага чл.21,ал.1,т.1 от закона,като например самите строителни услуги,услугите по оценка на недвижим имот или експертиза на имота,както и проучвателните дейности. Важен момент е и това,че разпоредбата на чл.21,ал.2,т1 от ЗДДС е със специален характер..Това означава,че при колизия с други общи или специални правни норми,следва да се прилага разпоредбата на този член от закона..Така например ако една и съща услуга има характер на консултанска услуга,инжинерна,маркетингова или рекламна услуга и в същото време се отнася до недвижим имот,намиращ се на територията на страната,за целите на данъчното третиране на тези услуги и по-конкретно за определяне на мястото им на изпълнение,следва да се приеме,че е налице услуга,свързана с недвижим имот,спрямо която се прилага чл.21,ал.2,т.1 от закона. От гореизложеното става ясно,че в случайте,при които недвижимият имот,във връзка,с който е извършена услуга се намира в България,мястото на изпълнение е територията на страната. 2.Определяне на лицето-платец на ДДС,при извършване на облагаеми доставки на услуги,свързани с недвижим имот,находящ се на територията на страната. Данъчната рагламентация на този въпрос до 31.12.2008г. е различна от данъчната му регжламентация след 01.01.2009 г. - Данъчното регламентиране до 31.12.2008 г. е следното: В чл.82,ал.1 от ЗДДС се регламентира основното правило за определяне на лицето-платец на данъка..Съгласно изрично посочените в този член изключения,данъкът по облагаемите доставки е изискуем от лицето-доставчик на облагаемата доставка,което е регистрирано по ЗДДС Това означава,че до 31.12.2008 г. т.е до влизането в сила на промените в закона, обнародвани в ДВ 106 от 12.12.2008 г. лицето-платец на данъка при извършване на облагаеми доставки на услуги,свързани с недвижим имот,се определяше по посоченото общо правило - лице платец е достъвчикът на услугата,регистриран по ЗДДС. В тази връзка следва да се има предвид,че съгласно чл.95 от закона , на регистрация родлежи всяко данъчно задължено лице,включително и неустановеното на територията на страната,което извършва облагаеми доставки на стоки или по чл.12 от ЗДДС.. За лицата,които не са установени на територията на страната , това задължение възниква ако извършванете от тях облагаеми доставки на стоки и услуги по чл.12 от закона,различни от тези,по които данъкът е изискуем от получателя. Поради това ако данъчно зъдължено лице,включително и неустановените на територията на страната,извършва облагаеми доставки на услуги,свързани с недвижим имот,находящ се на територията на странат,лицето формира облагаем оборот за задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС

 • Прилагане разпоредбите на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Участието на външни експерти в комисиите за провеждане на процедури по реда на закона за обществените поръчки. Автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 6/6.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91767 лв
1 GBP = 2.32380 лв