Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчно третиране на доставките, свързани със земя и сгради по реда на ДДС. Автор: Георги Петков

  С влизането в сила на новия ЗДДС /обн. ДВ, бр. 63 от 2006 год./ от 01.01.2007 год. и Правилника за неговото прилагане /обн. ДВ, бр. 76 от 2006 год., изм. и доп. ДВ, бр. 101 от 2006 год./ е променен съществено режима на данъчното облагане на доставките на земя и сгради в сравнение с предишният ЗДДС, чието действие е изтекло на 31.12.2006 год. В новият ЗДДС доставките на земя и сгради са посочени в чл. 45 на глава четвърта - "Освободени доставки". По принцип, както и предишният начин на данъчно третиране, доставките на земя и сгради се явяват освободени доставки с някои изключения. В чл. 45, ал. 1 от ЗДДС е запазен досегашният подход да са освободени доставки прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването и под наем или аренда. Запазен е и принципа учредяването или прехвърлянето на правото на строеж да се смята за освободена доставка до момента на завършване в груб строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля правото на строеж съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от ЗДДС. В правото на строеж не се включват извършените строително-монтажни работи. Тези доставки по принцип са облагаеми доставки по реда на ЗДДС. Нов момент по отношение данъчното третиране на сградите и земята е залегнал в чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, като освободена доставка по смисъла на посочената разпоредба е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. "Нови сгради" по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на ЗДДС са сградите: а/ които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност "груб строеж", или б/ които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията. "Прилежащ терен към сграда" съгласно дефиницията, съдържаща се в § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на ЗДДС, е определеното допустимо застрояване, като не се включва застроената площ. В случаите, в които допустимото застрояване не е определено по определения от Закона за устройство на територията ред, прилежащият терен е равен на 10 на сто от площта на урегулирания поземлен имот. Посочените дефиниции в новия ЗДДС са изключително важни при данъчното третиране на доставките на земя и сгради в случаите, при които е налице застрояване на определена площ със сгради. За разлика от стария закон, при който се облагаха сградите, независимо от срока на издаденото разрешение за ползване по преда на закона за устройство на територията, считано от 01.01.2007 год. на данъчно облагане подлежат само онези сгради, които са "нови" по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на ЗДДС, при спазване на поставените условия в нея. Всички останали доставки на сгради, за които не са налице условията, посочени в § 1, т. 5 от ДР на същия закон се явяват освободени доставки. По малко по-различен начин се третират доставките на "прилежащият терен към сгради". Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС като облагаема доставка се третира прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови. На практика от 01.01.2007 год. като облагаеми доставки се третират всички УПИ /урегулирани поземлени имоти/ с изключение на прилежащите терени към "новите сгради" по смисъла на ЗДДС. Поради тези причини при всяко прехвърляне правото на собственост върху сгради и прилежащи терени към тях следва да се доказват от данъчните субекти обстоятелствата, които ги характеризират като не "нови сгради" по реда на ЗДДС с оглед избягване на данъчното им облагане. За целта лицата следва да се снабдят с необходимите документи като разрешение за право на ползване по реда на ЗУТ, за като са

 • Водене на специфични регистри - книги. Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Връзката и зависимостта между закона за корпоративното подоходно облагане и закона за ДДС. Автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ДДС при целеви помощи и субсидии за животновъди. Автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност. Автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Когато държавният служител е придобил право на пенсия, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение. Автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Лихвите и неустойките с обезщетителен характер не се облагат с ДДС. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Облагаеми доставки на услуги по ЗДДС, свързани с недвижим имот.Автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Прилагане разпоредбите на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Участието на външни експерти в комисиите за провеждане на процедури по реда на закона за обществените поръчки. Автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 6/6.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91767 лв
1 GBP = 2.32380 лв