Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчно третиране на доставките, свързани със земя и сгради по реда на ДДС. Автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Водене на специфични регистри - книги. Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Връзката и зависимостта между закона за корпоративното подоходно облагане и закона за ДДС. Автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ДДС при целеви помощи и субсидии за животновъди. Автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност. Автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Когато държавният служител е придобил право на пенсия, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение. Автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Лихвите и неустойките с обезщетителен характер не се облагат с ДДС. Автор: Иван Минчев

  В търговската практика често се случва да се начисляват лихви и неустойки за просрочено плащане, за неизпълнение на договорни отношения.В тази връзка възниква въпроса дали същите са елемент от данъчната основа на облагаемите доставки, респективно облагат ли се с ДДС.До 31.12.2006г. лихвите и неустойките по договорни взаимоотношения бяха елемент от данъчната основа и се облагаха с данък.Считано от 01.01.2007г. бе направена промяна, фактически с която, облагаеми останаха само лихвите и неустойките, които са със санкционен характер, като тези, които носят обезщетителна функция останаха извън обхвата на новия ЗДДС. Данъчното третиране на лихвите и неустойките с обезщетителен характер е регламентирано с разпоредбите на чл.26, ал.2 от ЗДДС и чл.84 от ППЗДДС. Съгласно разпоредбите на чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на база на всичко, което включва възнаграждението, получено или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон.В тази връзка изрично е предвидено в ЗДДС, че всички плащания за лихви и неустойки, които имат обезщетителна функция, не се смятат за възнаграждение по доставката и така на практика остават извън обхвата на системата на ДДС. Тук естествено би възникнал основателния въпрос, как да бъдат документирани лихвите и неустойките с обезщетителен характер, при условие, че те не се включват в данъчната основа на доставката и респективно за тях не следва да се издава фактура.Съгласно разпоредбите на чл.84 от ППЗДДС при документирането им не се издава данъчен документ, а само документ, който удостоверява плащането им от контрагента по доставката.Желаем да напомним, че този документ трябва да съдържа необходимите реквизити по чл.7, ал. 1 от Закона за счетоводството, като в този смисъл е и становището на приходната администрация изложено в Указание № 91-00-288 от 26.09.2008г. относно изискванията към данъчните документи.В практиката дори вече се налага и наименование на този документ - "фактура по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството". Необходимо е обаче да се разгледа и правната същност на лихвите и неустойките, според която същите се разделят на такива с обезщетителен и на такива, със санкционен характер. В установената практика и съгласно юридическата им същност, с обезщетителен характер се считат тези лихви и неустойки, които обезщетяват страната по договора, която е претърпяла вреди, в следствие на неизпълнение на задълженията на другата страна по същия.Тук ще маркираме и чл.86 от Закона за задълженията и договорите, по смисъла на който при неизпълнение на парично задължение, длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.Важно е да се посочи и факта, че на основание същата норма от закона, дори и в сключения между страните договор да липсва изрична клауза за заплащане на лихва, същата е дължима за всеки ден за забавата на съответното плащане.От друга страна съгласно чл.92 от Закона за задълженията и договорите, неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват.Наред с това кредиторът може да иска и обезщетение за по-големи вреди. Лихвите и неустойките със санкционен характер са тези, които са уговорени между контрагентите като допълнителна санкция, като допълнение на тази, която компенсира неизпълнението на договора и представлява заместваща престация. На основание чл.26, ал.2 от ЗДДС лихвите и неустойките със санкционен характер се включват в данъчната основа и за тях се дължи ДДС.Но ако те компенсират страната по договора, която е претърпяла увреждане, ще бъдат с обезщетителен характер и ще са освободени от облагане с данък. Интересно е също така и данъчното третиране на лихвите и неустойките с обезщетителен характер, които са платени фактически след 01.01.2007г., но са дължими за неизпълнение на документирани задължения от п

 • Облагаеми доставки на услуги по ЗДДС, свързани с недвижим имот.Автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Прилагане разпоредбите на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Участието на външни експерти в комисиите за провеждане на процедури по реда на закона за обществените поръчки. Автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 6/6.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91767 лв
1 GBP = 2.32380 лв