Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчно третиране на доставките, свързани със земя и сгради по реда на ДДС. Автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Водене на специфични регистри - книги. Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Връзката и зависимостта между закона за корпоративното подоходно облагане и закона за ДДС. Автор: Цветан Станкулов

  През последните години се извършиха редица промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, някои от които имаха за цел да се синхронизират негови разпоредби със съответстващите им текстове от Закона за ДДС. В този смисъл би могло да се отбележи, че едва ли са се оправдали очакванията за ограничаване на възможностите за отклонения от данъчно облагане чрез използване на луфтовете между законовите уредби. Това е така, защото чрез усложняване на свързващите елементи на двата данъчни закони се създадоха нови затруднения за вярното тълкуване и практическото прилагане на тези разпоредби. С оглед преодоляването на трудности от подобен характер се предлага настоящата разработка, която прави опит за безпристрастен коментар на приложимостта на нормативната уредба, свързваща материалния данъчен закон и Закона за ДДС, а такива са: 1. разпоредбата на т. 3 от чл. 26 на ЗКПО, по силата на която не се признава за данъчни цели разход за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, когато разходът от стопанската операция, с която е свързан данъкът върху добавената стойност, не е признат за данъчни цели. От съдържанието на така формулираната разпоредба от материалния данъчен закон е видно, че със сумата на непризнатите за данъчни цели разходи по реда на т. 3 от чл. 26 (за начислен данък върху добавената стойност), се увеличава счетоводният финансов резултат на предприятието за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, защото по този повод възниква данъчна постоянна разлика с положителен знак (съгласно определението на това понятие, дефинирано в ЗКПО). Това показва, че с данъчната трактовка на разходите за начислен данък върху добавената стойност, отчетен през съответния данъчен период се постига, желаната от фиска еднопосочност по отношение на взаимосвързани стопански операции, както по реда на ЗКПО, така и по реда на Закона за ДДС. И това е разбираемо, доколкото с разходите, отчетени във връзка с начислен данък върху добавената стойност по сделки със стоки или услуги, които не се признават за целите на ЗКПО или на Закона за ДДС незаконосъобразно се намалява счетоводният финансов резултат преди данъчното му преобразуване (оповестен в отчета за приходите и разходите/отчета за доходите), което засяга фиска. По повод на гореизложеното трябва да се има предвид още нещо много важно, когато става дума за приложимостта на т. 3 от чл. 26 на ЗКПО, защото се налага правилно тълкуване на използваното в нея понятие за "разход за начислен данък върху добавената стоност". Налага се, защото според определението, дефинирано в чл. 23, ал. 1 на ЗКПО данъчна постоянна разлика е счетоводен разход, който не е признат за данъчни цели в годината на отчитането му. В същото време е известно, че начисляването на данък върху добавената стойност, съгласно реда и условията, предвидени в Закона за ДДС, съответно правилата, определени в счетоводното законодателство, начисляването на дължимия данък върху добавената стойност в преобладаващите случаи не е свързано със счетоводно отразяване на разходи, а с разчетни взаимоотношения между данъчно задължените лица и доставчици и/или клиенти от една страна и с фиска от друга страна. В такива случаи контировката, свързана със счетоводното начисляване на дължимия за перода данък върху добавената стойност се използват съответните сметки от Сметкоплана за стопанските дейности, каквито са с-ка от група 40 "Доставчици и свързани с тях сметки" или с-ка от група 41 "Клиенти и свързани с тях сметки", както и с-ка 453 "Разчети за данък върху добавената стойност", респективно подсм. 4531 "Начислен данък за покупките" или подсм. 4532 "Начислен данък за продажбите". Горепосоченото счетоводно отразяване на дължимия данък върху добавената стойност се основава на разпоредбата на чл. 86 от Закона за ДДС, в която е постатновено, че регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като: издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отдел

 • ДДС при целеви помощи и субсидии за животновъди. Автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност. Автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Когато държавният служител е придобил право на пенсия, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение. Автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Лихвите и неустойките с обезщетителен характер не се облагат с ДДС. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Облагаеми доставки на услуги по ЗДДС, свързани с недвижим имот.Автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Прилагане разпоредбите на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Участието на външни експерти в комисиите за провеждане на процедури по реда на закона за обществените поръчки. Автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 6/6.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91767 лв
1 GBP = 2.32380 лв