Списание Актив
 • Тема на броя:
  Данъчно третиране на доставките, свързани със земя и сгради по реда на ДДС. Автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Водене на специфични регистри - книги. Автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  В чл. 32, ал. 4 от Закона за счетоводството (ЗСч) е посочено следното - "Едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните приходи от продажби за предходния отчетен период не надхвърля 50 000 лв., могат да отчитат и представят дейността си посредством воденето на специфични регистри - книги, чрез които се определя вярно и честно финансовият резултат за отчетния период." Всъщност от началото на 2007 г. в ЗСч термина "едностранно счетоводно записване" е заменен с термина "воденето на специфични регистри - книги". Става въпрос за това, че посочената алинея на чл. 32 е в сила от 1-ви януари 2007 г. Преди тази дата в ЗСч се говореше за едностранно счетоводно записване. За какви книги става въпрос ? Книгите и реквизитите съдържащи се в тях биха могли да бъдат: 1. Книга за приходите и разходите с реквизити: - регистрационен номер на документа от папката за прихода и разхода; - документ - вид, номер и дата; - нетен размер на приходите от продажби; - приходи от финансирания; - други приходи; - финансови приходи; - извънредни приходи; - разходи за материали; - разходи за външни услуги; - разходи за заплати и други възнаграждения; - разходи за социални осигуровки; - разходи за амортизации; - други разходи; - отчетна стойност на продадените материали, стоки, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи; - финансови разходи; - извънредни разходи; - разходи за данъци; - обща сума на приходите; - обща сума на разходите; - разлика между получените приходи и извършените разходи. 2. Инвентарна книга с реквизити: - № по ред; - документ - вид, номер и дата; - наименование и техническа характеристика на дълготрайния актив; - инвентарен номер; - описание на произхода; - година на въвеждане в експлоатация; - отчетна стойност; - амортизационна норма; - сума на годишна амортизация. 3. Книга за материалните запаси с реквизити: - регистрационен номер на документа от папката за прихода и разхода; - документ - вид, номер и дата; - откъде е получен или на кого е отпуснат; - мярка; - единична цена; - приход - количество, сума; - разход - количество, сума; - остатък - количество, сума.

 • Връзката и зависимостта между закона за корпоративното подоходно облагане и закона за ДДС. Автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ДДС при целеви помощи и субсидии за животновъди. Автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност. Автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Когато държавният служител е придобил право на пенсия, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение. Автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Лихвите и неустойките с обезщетителен характер не се облагат с ДДС. Автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Облагаеми доставки на услуги по ЗДДС, свързани с недвижим имот.Автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Прилагане разпоредбите на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. Автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Участието на външни експерти в комисиите за провеждане на процедури по реда на закона за обществените поръчки. Автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 6/6.2009

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91767 лв
1 GBP = 2.32380 лв