Списание Актив
 • Тема на броя:
  НОВИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 1, ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  С ПМС 251 от 17. 10. 2007 г., обнародвано в ДВ бр. 86 от 26.10.2006 г., бяха направени изменения и допълнения в НСФО за МСП, наричани вече само "счетоводни стандарти" (СС). Три от тях -1, 27 и 28 са изцяло прередактирани, два - 33 и 35 - са отменени, а в останалите са направени изменения и допълнения - както редакционни, така и съдържателни. Предмет на настоящата статия са промените, направени в правилата на СС 1 Представяне на финансови отчети при неговата нова редакция. Правилата на този стандарт са от много съществено значение за съставителите на финансови отчети и за потребителите на финансова информация. Защото с тези правила се определят формата и съдържанието на отделните съставни части на финансовите отчети - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричния поток, както и на приложението. 1. Няма промяна в определянето на целта и обхвата на стандарта. С едно изключение - правилото на точка 3.2. от досегашната редакция е заличено. Защото с него се определяха изисквания за изготвяне на отчет за управлението или на финансов преглед на дейността на предприятието. А с промените в Закона за счетоводството вече се изисква изготвяне на годишен доклад за дейността, а не отчет за управлението. 2. Допълнени са изискванията за вярно и честно представяне на имущественото и финансово състояние, промените в паричните потоци и в собствения капитал във финансовите отчети. Допълненията са съществени:

 • АНАЛИЗИТЕ НА ПРИХОДИТЕ, РАЗХОДИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ КАТО ОСНОВА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • КРИТЕРИИ И ПРАВИЛА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ АКТИВИ, автор: гл.ас.Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 2/2.2008

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.89188 лв
1 GBP = 2.31254 лв