Списание Актив

БЮДЖЕТ 2008г., автор: ст.н.с. Хаим Гозес

БЮЛЕТИН ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА, автор: Гошо Мушкаров

Предизвестие при прекратяване на трудов договор със срок за изпитване. Въпрос. Длъжен ли е работникът или служителят да отправи предизвестие за прекратяване на трудов договор, сключен със срок за изпитване в полза на работодателя? Отговор. Страните по трудовото правоотношение могат при възникването му да определят срок за изпитване, през който да преценят дали условията по договора са приемливи и как се изпълняват задълженията по договора. Срок за изпитване може да се договори във всички видове трудови договори - срочни и за неопределено време, основни и допълнителни и т. н. В закона са поставени само две нормативни забрани по отношение на срока за изпитване. Първо, този срок е ограничен до 6 календарни месеца, които се отчитат само при ефективно изпълнение на работата, тоест не текат през време на какъвто и да е вид отпуск. И второ, за изпълнение на една и съща работа страните не могат да договарят нов срок на изпитване. В договора със срок за изпитване трябва да се посочи в полза на коя страна е уговорено изпитването. Ако това не е посочено изрично, смята се, че изпитването е уговорено в полза и на двете страни. След изтичането на срока за изпитване договорът се смята окончателно сключен. Поради това, в съответствие с чл. 66, ал. 1 от КТ, съдържанието на трудовия договор трябва да включва уговорки между страните по всички посочени в същата разпоредба условия, включително относно срока за предизвестие. Той се определя по реда на чл. 326 от КТ и е еднакъв за двете страни. Главната особеност на договора с клауза за изпитване е тази, че в рамките на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорено изпитването, има право да прекрати договора без да е длъжна да отправя предизвестие до другата страна. След този срок договорът може да се прекрати на друго правно основание, но не и по реда на чл. 71 от КТ. Договореният между страните срок за предизвестие има значение само когато трудовият договор със срок за изпитване се прекратява на някое от основанията за прекратяване с предизвестие. За страната, в чиято полза е уговорено изпитването, срокът на предизвестие трябва задължително да се спазва едва при уволнение, настъпило след изтичане на срока на изпитване. Но за другата страна срокът на предизвестие при прекратяване на договора се смята за установен от момента на влизането на договора в сила.

ГОДИШНА КОРЕКЦИЯ НА ПОЛЗВАНИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ЗДДС, автор: Илия Николов, данъчен консултант

ЗА ПЪРВИТЕ СТЪПКИ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА НОВАТА 2008 ДАНЪЧНА ГОДИНА, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, автор: доц. д-р Васил Божков

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2008г., автор: Румяна Станчева

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ПРЕЗ 2008г., автор: Вержиния Заркова

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, автор: доц. д-р Надя Костова, д.е.с.

КАЗУСИ ОТНОСНО МЕТОДИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЯ, автор: доц. д-р Марин Гълъбов

НОВАТА РЕДАКЦИЯ НА ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА НА ВЪТРЕОБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ/ ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ/, автор: Лиляна Панева

НОВИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА 2008г., автор: Георги Петков

НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА АКЦИЗИТЕ И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ, автор: ст.ас. Цв.Цветков

ОСНОВНИ МОМЕНТИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАРЕНИЯТА, автор: гл.ас. Теодора Рупска

ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА ПОНЯТИЕТО "НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА" ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДДС И НА ЗКПО, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК - ПРОМЕНИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2008г., автор: проф.Костадин Иванов

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, автор: Петър Захариев

ФАКТУРИРАНЕ ПРИ ДОСТАВКИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЯ И СГРАДИ, автор: Николай Николов, д.е.с.

ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ТОПЛОЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ, автор: Мария Стамболиева

Основна тема: ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА ПОНЯТИЕТО "НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА" ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДДС И НА ЗКПО, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 1/1.2008

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58998 лв
1 GBP = 2.21616 лв