Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА ПОНЯТИЕТО "НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА" ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДДС И НА ЗКПО, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • БЮДЖЕТ 2008г., автор: ст.н.с. Хаим Гозес

  Виж повече

 • БЮЛЕТИН ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА, автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ГОДИШНА КОРЕКЦИЯ НА ПОЛЗВАНИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ЗДДС, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА ПЪРВИТЕ СТЪПКИ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА НОВАТА 2008 ДАНЪЧНА ГОДИНА, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, автор: доц. д-р Васил Божков

  Виж повече

 • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2008г., автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ПРЕЗ 2008г., автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, автор: доц. д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • КАЗУСИ ОТНОСНО МЕТОДИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЯ, автор: доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НОВАТА РЕДАКЦИЯ НА ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА НА ВЪТРЕОБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ/ ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ/, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА 2008г., автор: Георги Петков

  Виж повече

 • НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА АКЦИЗИТЕ И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ, автор: ст.ас. Цв.Цветков

  Виж повече

 • ОСНОВНИ МОМЕНТИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАРЕНИЯТА, автор: гл.ас. Теодора Рупска

  Виж повече

 • ПАТЕНТЕН ДАНЪК - ПРОМЕНИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2008г., автор: проф.Костадин Иванов

  С измененията и допълненията на ЗДДФЛ и ЗМДТ,приети от парламента се правят редица промени и в нормативната регламентация на патентния данък,които са в сила от 1 януари 2008г. Промените в характера,организацията и в начина на начисляване и внасяне на патентния данък се изразяват главно в следното: 1.Окончателният годишен /патентен данък до края на 2007г.беше републикански данък и се регламентираше в ЗДДФЛ,а от 1 януари 2008 г.данъкът става местен,регламентира се в Закона за местните данъци и такси и ще постъпва в бюджета на съответната община. Патентият данък е ново допълнително данъчно плащане,постъпващо в бюджета на общините с което се увеличават техните приходи и се повишава тяхната финансова самостоятелност. Той е шестият местен данък регламентиран в ЗМДТ. Решението на парламента патентният данък да бъде местен,а не републикански е правилно,защото по своя характер,по начина на регламетиране и администриране този данък не се различава от другите местни данъци и в значителна степен се различава от републиканските данъци. Общините ще имат по-големи възможности да регламентират,администрират и контролират начисляването и внасянето на патентния данък,отколкото републиканската финансова администрация. Обстоятелството,че патентният данък става местен и ще постъпва в бюджета на общините повишава заинтересоваността на общинските съвети и на общинската администрация да упражняват по-ефективен контрол при начисляването и внасянето на този данък. Но следва да се има предвид,че контролът и събирането на задълженията за патентен данък възникнали до края на 2007 г. остават от кометентлост на Националната агенция по приходите,а не на съответните общини.

 • ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, автор: Петър Захариев

  Виж повече

 • ФАКТУРИРАНЕ ПРИ ДОСТАВКИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЯ И СГРАДИ, автор: Николай Николов, д.е.с.

  Виж повече

 • ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ТОПЛОЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 1/1.2008

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв