Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА ПОНЯТИЕТО "НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА" ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДДС И НА ЗКПО, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • БЮДЖЕТ 2008г., автор: ст.н.с. Хаим Гозес

  Виж повече

 • БЮЛЕТИН ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА, автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ГОДИШНА КОРЕКЦИЯ НА ПОЛЗВАНИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ЗДДС, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА ПЪРВИТЕ СТЪПКИ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА НОВАТА 2008 ДАНЪЧНА ГОДИНА, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, автор: доц. д-р Васил Божков

  Виж повече

 • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2008г., автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ПРЕЗ 2008г., автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, автор: доц. д-р Надя Костова, д.е.с.

  В края на 2007г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност обнародван съответно в държавен вестник брой 108 от 19.12.2007 г. в сила от 19.12.2007 г.и в брой 113 от 28.12.2007г. в сила от 01.01.2008г. Настъпилите изменения и допълнения биха могли да се обобщят в следните основни моменти: 1. Разширен е кръгът на данъчно задължените лице които извършват независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Сред тях се включват лицата упражняващи свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Всеизвестно е че разпоредбата на чл.3 ал.2 от ЗДДС частично бе обявена за противоконституционна от КС на РБългария, с което лицата извършващи свободни професии сред които частните съдебни изпълнители и нотариусите баха изключени от данъчно задължените лице, но сега те отново попадат в тях. 2. Конкретизирано е мястото на изпълнение при доставка на спедиторски, куриерски и пощенски услуги. Спедиторска услуга е услугата по организиране, осъществяване или обслужване на транспорт на стоки и включените в същия дейности по транспортна обработка, обработка на документи, складиране и застраховане. Според новата ал. 5 на чл. 22 спедиторските, куриерските и пощенските услуги, различни от услугите по чл. 49, оказвани във връзка с транспорт на стоки между държави членки са приравнени на услуги по транспорт на стоки между държави членки. От горепосоченото следва , че мястото на изпълнение при доставка на спедиторските, куриерските и пощенските услуги е на територията на страната, когато транспортът на стоките започва на територията на страната и завършва на територията на друга държава членка, но когато получател по тази доставка е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата. Когато спедиторските, куриерските и пощенските услуги са оказани във връзка с транспорт на стоки между две държави членки, мястото на изпълнение на тези услуги е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва. И тук когато получател по доставката е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от държавата членка, където транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.

 • КАЗУСИ ОТНОСНО МЕТОДИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЯ, автор: доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НОВАТА РЕДАКЦИЯ НА ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА НА ВЪТРЕОБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ/ ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ/, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА 2008г., автор: Георги Петков

  Виж повече

 • НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА АКЦИЗИТЕ И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ, автор: ст.ас. Цв.Цветков

  Виж повече

 • ОСНОВНИ МОМЕНТИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАРЕНИЯТА, автор: гл.ас. Теодора Рупска

  Виж повече

 • ПАТЕНТЕН ДАНЪК - ПРОМЕНИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2008г., автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, автор: Петър Захариев

  Виж повече

 • ФАКТУРИРАНЕ ПРИ ДОСТАВКИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЯ И СГРАДИ, автор: Николай Николов, д.е.с.

  Виж повече

 • ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ТОПЛОЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 1/1.2008

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.75238 лв
1 GBP = 2.23243 лв