Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА ПОНЯТИЕТО "НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА" ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДДС И НА ЗКПО, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • БЮДЖЕТ 2008г., автор: ст.н.с. Хаим Гозес

  Виж повече

 • БЮЛЕТИН ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА, автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ГОДИШНА КОРЕКЦИЯ НА ПОЛЗВАНИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ЗДДС, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА ПЪРВИТЕ СТЪПКИ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА НОВАТА 2008 ДАНЪЧНА ГОДИНА, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, автор: доц. д-р Васил Божков

  Виж повече

 • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2008г., автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ПРЕЗ 2008г., автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, автор: доц. д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • КАЗУСИ ОТНОСНО МЕТОДИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЯ, автор: доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НОВАТА РЕДАКЦИЯ НА ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА НА ВЪТРЕОБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ/ ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ/, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА 2008г., автор: Георги Петков

  Със Закона за изменение и допълнение на ЗКПО - ЗИДЗКПО /обн. Дв. бр. 110 от 2007 год./ в сила от 01.01.2008 год., частично и от 01.01.2007 год., са извършени следните промени: 1. По отношение на документирането на обложените разходи с окончателни данъци: Съгласно разпоредбата на новата ал. 6 към чл. 10 от ЗКПО документална обоснованост за разходите по чл. 204, т. 1 и 3, обложени с данък върху разходите, е налице и когато те са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство. Разходите, които се облагат с окончателен данък върху разходите по реда на чл. 204, т. 1 и 3 от ЗКПО са представителните разходи, свързани с дейността и разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. Освен това съгласно новата разпоредба в ЗКПО разходите по чл. 204, т. 3, свързани с експлоатация на превозни средства, обложени с данък върху разходите, се признават за данъчни цели и когато не е издаден пътен лист. На практика това допълнение на данъчния закон по-либерално и от 01.01.2008 год. се позволява начисляване на разходи за данъчни цели без да е задължително представянето на фактура или друг разходооправдателен документ, съдържащ реквизитите по чл. 7 от Закона за счетоводството, и пътен лист за обложените разходи с окончателен данък по реда на чл. 204, т. 1 и 3 от ЗКПО. По отношение на останалите видове разходи е валидна разпоредбата на чл. 26, т. 2 от ЗКПО за документална обоснованост по смисъла на този закон, т.е. всички други разходи следва да бъдат документално обосновани с първични счетоводни документи, съдържащи реквизитите по чл. 7 от Закона за счетоводството.

 • НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА АКЦИЗИТЕ И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ, автор: ст.ас. Цв.Цветков

  Виж повече

 • ОСНОВНИ МОМЕНТИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАРЕНИЯТА, автор: гл.ас. Теодора Рупска

  Виж повече

 • ПАТЕНТЕН ДАНЪК - ПРОМЕНИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2008г., автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, автор: Петър Захариев

  Виж повече

 • ФАКТУРИРАНЕ ПРИ ДОСТАВКИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЯ И СГРАДИ, автор: Николай Николов, д.е.с.

  Виж повече

 • ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ТОПЛОЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 1/1.2008

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73574 лв
1 GBP = 2.22392 лв